p

Suomessa ilmanlaatua mitataan luotettavasti ja korkeatasoisesti


Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio on aiemmin tehnyt selvityksiä ulkoilman kaasumaisten epäpuhtauksien ja hiukkaspitoisuuksien mittauksista. Nyt vertailulaboratorio on tehnyt ensimmäisen selvityksen Suomessa tehtävien ulkoilman metallien ja PAH-mittausten oikeellisuudesta. Arvioitavana olivat ilmanlaatuasetuksen velvoittamat arseenin, elohopean, kadmiumin, lyijyn, nikkelin sekä PAH-yhdisteiden, kuten bentso(a)pyreenin, mittaukset hengitettävistä hiukkasista ja laskeumasta sekä elohopean osalta myös kaasumainen osuus. Samalla tehtiin lyhyt selvitys muista erityismittauksista, kuten haihtuvista orgaanisista hiilivedyistä. Hiukkasilla, raskasmetalleilla ja kaasumaisilla ilman epäpuhtauksilla voi olla haitallisia terveys- tai ympäristövaikutuksia, minkä vuoksi niiden ilmapitoisuuksia mitataan eri puolilla Suomea.

Suomessa on satakunta pysyvää ilmanlaadun mittausasemaa kolmenkymmenen mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella. Suomessa kaupungit ovat vastuussa tarvittavasta ilmanlaadun seurannasta alueellaan. Ilmatieteen laitos puolestaan seuraa ilmanlaatua tausta-alueilla. Suurin osa ilmanlaadun seurannasta keskittyy säädeltyihin hengitettäviin hiukkasiin, pienhiukkasiin sekä kaasumaisiin epäpuhtauksiin typpidioksidiin, rikkidioksidiin ja otsoniin. Ilmanlaatuasetuksiin on kirjattu raja- ja tavoitearvoja myös ulkoilman arseenille, kadmiumille, lyijylle, nikkelille sekä bentso(a)pyreenille ja bentseenille.

Metallien pitoisuuksia mitataan teollisuusalueiden läheisillä asuma-alueilla, jotta voidaan seurata lähistön asukkaiden mahdollista altistumista epäpuhtauksille. PAH-mittauksia tehdään puolestaan tyypillisesti pientaloalueilla, joissa puun pienpoltto aiheuttaa kohonneita pitoisuuksia, mutta myös teollisuusalueiden lähistöllä. Lisäksi näiden epäpuhtauksien pitoisuuksia seurataan tausta-alueilla, jotta saadaan tietoa yleisestä altistuksesta.

Suomessa metallien ja bentso(a)pyreenin pitoisuudet ovat pääosin alle raja- ja tavoitearvojen. Teollisuuden pistepäästöjen vuoksi hengitysilman arseeni- ja nikkelipitoisuuden tavoitearvot ovat viime vuosina ylittyneet Harjavallan Kalevassa ja Pirkkalassa, ja bentso(a)pyreenin tavoitearvo on ylittynyt Raahen Lapaluodossa.

Auditoinnilla varmistetaan mittausten luotettavuus

Mittausten oikeellisuutta ja laadunvarmennuskeinoja arvioitiin yhteensä 11 mittausasemalla ja kuudessa laboratoriossa tehdyillä auditoinneilla. Hankkeessa todettiin, että mittauksia suoritettiin pääosin asianmukaisilla referenssimenetelmillä ja oleellisten puutteiden osalta korjaukset tehtiin heti auditoinnin jälkeen.

Mittausten laatua on kehitetty hyvin viime vuosina, ja auditoinneissa tehtyjen huomioiden ansiosta mittausten luotettavuus ja oikeellisuus parani entisestään. Joidenkin mittausasemien aiempien vuosien mittauksissa on käytetty muita kuin referenssimenetelmiä, joten näiden tulokset eivät ole vertailukelpoisia nykymittausten kanssa eivätkä ole olleet sopivia tavoitearvon seurantaan. Nykyiset mittaukset ovat kuitenkin asianmukaisesti tehtyjä ja tulokset luotettavia.

Raportti saatavilla Hedla palvelusta Direktiivin 2004/107/EY mukaisen ilmanlaadun seurannan tulosten oikeellisuuden varmistaminen 2019-2020 (DIRME2019)

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: PublicDomainPictures

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.