p

Kiertotalous tarvitsee tuekseen vähäpäästöisen ja älykkään energiajärjestelmän

Nyt julkaistussa EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa energian rooli kiertotalouden mahdollistajana jää vähälle huomiolle. Sen sijaan keskiössä ovat sektorikohtaiset toimet liittyen keskeisiin hyödykeryhmiin kuten esim. elektroniikkaan, tekstiileihin tai pakkauksiin sekä tärkeimpiin välituotteisiin kuten sementtiin ja teräkseen. Sinällään kiertotalouden toimintasuunnitelma vahvistaa aiemmin tällä viikolla julkaistun EU:n teollisuusstrategian tavoin pyrkimystä hiilineutraaliuteen ja kilpailukykyisen talouteen.    

Ilmastoneutraali yhteiskunta edellyttää toimivaa kiertotaloutta, jonka keskiössä on energia.

Energia-ala rakentaa puhdasta ja älykästä energiajärjestelmää, jonka kulmakivinä ovat kiertotalouden periaatteet ja eri sektoreiden välinen kytkeminen toisiinsa. Energia mahdollistaa kiertotalouden toimimisen koko talousjärjestelmän tasolla. Erilaiset energialähteet toimivat raaka-aineena teollisissa symbiooseissa ja muiden teollisuuden alojen sivuvirtoja puolestaan hyödynnetään energiantuotannossa.

-Energia-ala on tiiviisti kytköksissä muihin sektoreihin ja on sitä kautta aivan keskeinen kiertotalouden mahdollistaja. Jos haluamme onnistua vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä, edellytyksenä on kokonaisvaltainen kiertotalous ja tässä energia-ala on keskeinen tekijä. Tänään julkaistussa komission kiertotalouden toimintasuunnitelmassa energian rooli jää valitettavan pieneksi, sanoo Energiateollisuus ry:n johtaja Jari Kostama.

Ylijäämäenergiaa ja hukkaenergiaa hyödynnetään älykkäiden energiaverkkojen ansiosta yhä tehokkaammin ja energiavarastot yleistyvät. Energiaverkot muuttuvat ketteriksi palvelualustoiksi, joiden kautta asiakas voi alkaa tuottamaan itse energiaa tai osallistumalla kulutusjoustoon.

-Energia-alan kiertotalousesimerkkien lista on loputon. Olennaista on, että energia-ala paitsi itse toteuttaa kiertotaloutta, on sen mahdollistaja. Tämä olisi tärkeää tunnistaa myös EU:n tasolla, sanoo Kostama.

Lähde: Afry

Energiateollisuus ry:n teettämien selvitysten mukaan ilmastomuutos, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat suurimpia kiertotalouden ohjaajia energiayrityksissä.

-Kiertotalousajattelu on yhä vahvemmin osa yritysten strategioita. Kyselyissämme ilmeni, että uusia liiketoimintoja kehitetään lähivuosina yhä enemmän. Sen sijaan eri toimijoiden yhteistyön lisäämiseen halutaan panostaa lisää. Myös luvitusten ja kaavoitusten kehittäminen kiertotaloutta mahdollistavammaksi on keskeistä, Kostama sanoo.

Energiateollisuus ry:n selvitykset:
Lähde: Energiateollisuus ry