p

Veden kiertokulussa arktisilla alueilla havaittu jo monia muutoksia

Makean veden kiertokulussa arktisilla alueilla on ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtunut jo huomattavia muutoksia. Kokonaissadannan määrä monilla seuduilla on lisääntynyt johtuen muun muassa Jäämeren aikaisempaa pidemmästä avovesikaudesta. Lumen osuus sadannasta vähenee vaikuttaen voimakkaasti pohjoisten alueiden vedenkiertoon ja ekosysteemeihin.
Kuva: Pixabay
Kausittaisuuden muuttuminen, sulan maan pidempi kesto ja ikiroudan sulaminen muuttavat veden virtausreittejä maaperässä muokaten samalla veden mukana kulkeutuvien ainesten laatua ja määrää. Tämä johtaa muun muassa orgaanisen liuenneen aineksen määrän kasvuun ja vesien tummumiseen. Toisaalta myös kuivat kaudet ovat lisääntyneet. Muutokset tuovat haasteita pohjoisten alueiden yhteisöille, elinkeinoille ja ekosysteemeille.

Havaittuja muutoksia kuvataan Oulun yliopiston tutkijoiden laatimassa Policy Brief -raportissa, joka on yhteenveto useiden kansainvälisten tutkimusten tuloksista. Raportin on tilannut Suomen ympäristöministeriö ja se toteutettiin osana Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tavoitteena tuoda laajemmin tietoisuuteen makeiden vesien teemaa ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia sisävesiin.

Raportissa annetaan suositukset muutosten arvioimiseksi ja arktisten alueiden vesivarojen suojelemiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä pidetään arktisilta alueilta eri toimijoiden keräämän mittaustiedon ja datan avointa ja nopeaa jakamista ja veden kiertokulkua lyhyt- ja pitkäaikaisesti seuraavan monitorointiverkoston parantamista ja ylläpitoa.

Toimenpiteiksi esitetään myös tukea niin tutkimuslaitosten tieteelliselle kuin kansalaisten ja alueen asukkaiden tekemälle tutkimukselle ja havaintojen keräämiselle, jotta tieto arktisten alueiden ilmaston, hydrologian ja ekologian vuorovaikutuksista lisääntyisi.

Lisäksi esitetään paikallistason suunnittelutyökalujen ja muun tuen kehittämistä, jotta muutoksia kokevat yhteisöt pystyvät mukautumaan niihin.
Lähde: Oulun yliopisto