p

Komissio antoi Suomelle suosituksia jätteenkierrätyksen lisäämisestä

Suomi saa tehdä vielä töitä, jotta se saavuttaa vuosina 2025-2035 kiristyvät yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Vuoden 2020 kierrätystavoite on kuitenkin mahdollista saavuttaa. Euroopan komission tuore raportti antaa Suomelle ja 13 muulle EU:n jäsenmaalle jätehuoltoa koskevia suosituksia, jotta maaliin päästään.
Kaatopaikka. Kuva: Pasi Mäenpää

Komission julkaisemat suositukset ovat osa Euroopan unionin uuden jätesäädöspaketin niin kutsuttua varhaisvaroitusmenettelyä. Menettelyn tarkoituksena on tarjota EU:n jäsenvaltioille tukea, jotta yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet saavutetaan. Menettely on koekäytössä, ja siitä tulee jatkossa osa komission virallista jätedirektiivien toimeenpanon seurantaa. Suomi valikoitui mukaan koekäyttövaiheeseen, sillä meillä on vielä työtä vuodelle 2020 asetetun 50 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tällä hetkellä kierrätysasteemme on 42 prosenttia.

Komission suositukset eivät ole sitovia. Vuoden 2020 tavoitteen lisäksi suositukset kohdistuvat kesällä 2018 voimaanastuneen jätedirektiivin tavoitteisiin. Sen mukaan yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Kiristyvät kierrätystavoitteet sopivat kiertotalouden vauhdittamiseen

Komissio ehdottaa Suomelle muun muassa kierrätystä edistäviä taloudellisia ohjauskeinoja, kuten jätteenpolttoveroa ja painoon perustuvia jätemaksuja. Lisäksi komissio suosittelee erilliskeräyksen merkittävää tehostamista kotitalouksissa ja muualla.

Komissio ehdottaa myös, että Suomi asettaisi yhdyskuntajätteelle alueelliset tai kunnalliset kierrätysvelvoitteet ja siirtäisi vastuun jätehuollosta nykyistä laajemmin kunnille. Toisaalta komissio ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja, joilla eri toimijoiden välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. Esimerkiksi tuottajayhteisöjen, kuntien ja jätteenkerääjien yhteistyötä voisi tiivistää erilaisilla sopimusjärjestelyillä.

Vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä jakaantuu Suomessa nykyisin jätelajista ja syntypaikasta riippuen kunnille, jätteen haltijoille ja tuottajille. Suomessa on lähdetty siitä, että kierrätystavoitteet voidaan saavuttaa erilaisilla vastuujakomalleilla, kunhan ohjauskeinot räätälöidään vastuunjakoon sopiviksi.

"Kesällä uudistettujen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii meiltä paljon töitä. Tiukentuvat tavoitteet kuitenkin tukevat Suomen toimia kiertotalouden edistämiseksi. Käymme komission suositukset tarkasti läpi jatkoaskelia suunnitellessamme", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Suomi saavuttaa todennäköisesti vuoden 2020 kierrätystavoitteen

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä yhdyskuntajätteestä kierrätetään 50 prosenttia. Suomi todennäköisesti saavuttaa tavoitteen myös ilman komission suosittamia toimia. Suomi käyttää EU-raportoinnissa tiukinta mahdollista kierrätysasteen laskentamenetelmää. Maamme nykyinen 42 prosentin kierrätysaste nousisi hyvin lähelle 50 prosenttia, jos Suomi tekisi laskelmat samalla tapaa Ruotsin, Hollannin ja useimpien muiden EU-maiden kanssa.

Jätedirektiivin voimaanastumisen myötä laskentamenetelmiä yhtenäistetään. Tämä tasoittanee jossain määrin jäsenvaltioiden välisiä eroja, kun kierrätysasteita vertaillaan.

Merkittäviä lisätoimia kuitenkin tarvitaan, jotta vuosina 2025-2035 kiristyvät tavoitteet saavutetaan.
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.