p

Ilmaston lämpenemistä hillitsevä strategia

Joulukuussa 2015 allekirjoitettu Pariisin sopimus ei ole sitova eikä velvoita mihinkään. Toisaalta diplomaattisena esityksenä se oli hyvä, mutta sopimuksen lopputulos ilmaston kannalta katastrofi. Kuitenkin tulos oli parempi kuin ennustettiin, koska 2 artiklassa todetaan, että  maailmanlaajuinen lämpenemisen rajoittaminen sovittiin alle 2 C asteeseen ja pyrkimyksenä rajoittaa 1,5 C asteeseen.Nämä tavoitteet ovat pelkästään vain pyrkimyksiä, ja nykyiset vapaaehtoiset ilmastonmuutoksen torjuntasitoumukset ovat liian hitaita katastrofaalisen lämpenemisen estämiseksi. Poliittisen, taloudellisen ja teknologisen muutoksen kehitys ja ilmastonmuutoksen nopean etenemisen ero on valtava, eikä tällä hetkellä siirrettävissä viiveellä.
Turvallisten tulosten turvaamiseksi globaali talous on muutettava nopeasti.
Tämä edellyttää massiivisia toimenpiteitä, joka on samankaltainen ja kiireellinen kuin liittoutuneille toisen maailmansodan aikana. Tällä hetkellä kansainvälinen toiminta on kaukaista toiveunta.

Useimmat asiantuntijat olettavat, että jopa kaikkein optimistisimmissa skenaarioissa kokonaispäästöt lisääntyvät vuosisadan puoliväliin mennessä siinä määrin, mikä pahentaa globaalin lämpötilan kauaksi kansainvälisistä tavoitteista. Toiveena on, että tämä ylitys korjataan ajan mittaan hiilidioksidin talteenottolla ja varastoinnilla.

Nämä skenaariot myös olettavat, että lämmenneessä maailmassa useimmat inhimilliset ja luonnolliset järjestelmät kykenevät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Kriitikot väittävät, että nämä olettamukset ovat vaarallisen vääriä. Monet kriittiset kynnysarvot ovat ja tulevat kulkeutumaan peruuttamattomasti katastrofaalisiin seurauksiin, kuten menetyksenä suureen osaan kryosfääristä ja valtamerien happamoitumiseen.

Lisäksi Pariisin neuvotteluihin liittyi tarve työskennellä nykyisissä poliittisissa ja taloudellisissa puitteissa. Diplomaattisella tasolla voimakkaita aloitteita vastustavat institutionaalinen inertia, jotka ovat vastakkaisia omien intressien kanssa ja jota horjuttavat globaalin hallinnan hajanaisuus. Koska hallitukset, joilla on erilaiset prioriteetit ja etunäkökohdat sopivat yleisesti alhaisimmista yhteisistä tavoitteista. Tähän mennessä sitoumukset ovat tukeneet reaktiivisia, inkrementaalisia ja osittaisia vastauksia etusijalle vapaaehtoinen sopeuttaminen ja tekniset ratkaisut pakollisen ennaltaehkäisyn ja systeemisen muutoksen suhteen.

Näistä syistä nykyiset strategiat eivät todennäköisesti aiheuta radikaaleja muutoksia, jotka ovat tarpeen hiilipäästöjen rajoittamisen nopeuttamiseksi. Esimerkiksi kestävään maailmanlaajuiseen järjestelmään siirtymiseen ei ole olemassa kattavia suunnitelmia. Sen sijaan tarvitaan ennakoiva lähestymistapa, joka määrittää mikä on välttämätöntä turvallisten tulosten saavuttamiseksi. Vaikka tätä ennakoivaa "kriittisen turvallisuuden" lähestymistapaa käytetään laajalti riskien hallitsemiseen monimutkaisissa teollisissa ja sotilaallisissa hankkeissa, hallitukset eivät käytä sitä ilmastoriskien hallintaan.

Ongelmana on se, että vaikka kriittisen ekosysteemin säilyttäminen ei ole mahdollista ilman kansainvälisesti pakottavia käytön ehtoja ja kulutusta koskevia rajoituksia. Kaikki ehdotukset, joilla pyritään ottamaan käyttöön täytäntöönpanokelpoisia rajoja, yritykset vastustavat niitä voimakkaasti, sekä maailman talouden instituutiot jotka tukevat jatkuvaa talouden kasvua. Kansallisten valtioiden järjestelmät ovat myös voimakkaasti riippuvaisia poliittisista instituutioista.

Tämän seurauksena ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä perustavanlaatuinen haaste on löytää keino hallita ristiriitaa olemassa olevien institutionaalisten puitteiden parissa työskentelyn ja todellisuuden välillä, joka saattaa olla kykenemätön toimimaan riittävän nopeasti estääkseen katastrofaaliset seuraukset. Tämän dikotomian ratkaiseminen on mahdollista vain kokonaisvaltaisilla ja integroivilla menetelmillä. Niinpä nyt ehdotetaan monitielähestymistapaa, jossa kolme erilaista, mutta toisiaan täydentävät strategiset kampanjat toimivat rinnakkain järjestelmällisen muutoksen nopeuttamiseksi.

1. Strateginen kampanja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

Ensimmäinen osa toimii virallisissa laitoksissa ilmastonmuutoksen hillitsemisen tehostamiseksi. Se kertoo, että tarvitaan ennakoivaa kriittistä turvallisuutta, kokonaisvaltaista lähestymistapaa turvallisten tulosten varmistamiseksi ja ilmastonmuutoksen uudelleen suuntautumisen välittömästi olemassaolevaan uhkaan, joka edellyttää kansainvälistä nopeaa toimintaa.

Vaikka turvallisen ja vakaan ilmapiirin luominen vaatii viime kädessä järjestelmällistä uudelleensuunnittelua, tavoite on välitön, rakentaa poliittista ja institutionaalista tukea hätätilanteisiin, joilla voidaan pysäyttää ja torjua vaarallinen ilmaston lämpeneminen (esim. Geoengineering) ja toimia niin, jotka helpottavat siirtymistä kestävään järjestelmään, esimerkiksi hiilidioksidiverojen käyttöönotto, tutkimus- ja kehitystyön nopeuttaminen ympäristöä säästäviksi prosesseiksi energian ja tavaroiden tuottamiseen.

Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia nopeutetaan määrittelemällä uudelleen ilmastonmuutos kiireelliseksi kansainväliseksi turvallisuusriskiksi, (eikä ensisijaisena ympäristöongelmana). Selkeyttää turvallisen maailmanlaajuisen ilmaston vaatimuksia jossa tunnistetaan tekniikat ja toimet, joita tarvitaan vaarallisen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Asteittain rakennetaan tieteellistä ja poliittista tukea näille toimille ja kehitetään kansallisia ja kansainvälisiä liittoumia, jotka kannustavat ja painostavat päätöksentekijöitä kaikilla tasoilla maailmanlaajuisten toimien toteuttamiseksi.

2. Strateginen kampanja, jolla käydään ideologista keskustelua 

Ihmiskunnan suurimmat haasteet eivät ole teknisiä vaan sosiaalisia. Tästä syystä toinen osa selventää muutoksen tarvetta, miksi turvallisen kestävän tulevaisuuden luominen on sekä välttämätöntä että toivottavaa. Se keskittyy subjektiivisiin etiikan ja merkityksen kysymyksiin ja tutkii keinoja muokata toimintahäiriöitä ja konfliktinratkaisua kestävyyttä tukevalla tavalla. Sen käytännön tehtävänä on kehittää positiivisia kertomuksia, jotka selvästi ja yksinkertaisesti selittävät, miksi on välttämätöntä toteuttaa ja luoda turvallinen kestävä tulevaisuus, sekä tarkoituksena on rakentaa tukea ja innostaa toimintaan.

Ilmastonmuutos on viime kädessä dysfunktionaalisen järjestelmän sivutuote samoilla arvoilla. Intressit ja instituutiot jotka aiheuttavat ongelman, eivät ole halukkaita eivätkä pysty ratkaisemaan sitä, hallitsevana maailmanlaajuinen poliittinen näkemys ja talous jossa keskitytään loputtomaan kasvuun. Kuluttajien maailmankatsomukseen ja maailmanlaajuisen hallintotavan hajanaiseen olemukseen aiheuttavat melkein ylikäytävät esteet ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Keskeistä on ilmastonmuutoksen uudistaminen sekä turvallisesti että eettisesti. Vahvin väitöksemme kuluttajien itsekkäitä lyhytnäköisiä arvoja vastaan on se, että meillä on vastuu lapsistamme jättää heille terveellinen ja kestävä planeetta.

Globaalin talouden toteuttaminen on epäeettistä kulttuuria. Emme voi luoda kestävää järjestelmää muuttamatta nykyistä kulttuuria, joka perustuu luonnon ja ihmisten hyväksikäyttöön, jopa orjuuteen, taloudelliseen hyötyyn perustuen. Kuluttajakulttuuri luo vääriä tarpeita vallasta, asemasta ja varallisuudesta sekä ahneudesta, sen sijaan, että se täyttäisi todelliset terveys-, yhteisö- ja merkitysvaatimukset. Koska kulutus ei voi täyttää sosiaalisia ja hengellisiä tarpeita, ihmiset eivät koskaan koe, että heillä on tarpeeksi.

Sosiaaliset liikkeet, kuten demokratian, orjuuden, ja naisten oikeuksien taistelut vaativat rakenteellisia muutoksia. Ilmaston lieventäminen edellyttää vielä syvällisempää rakennemuutosta ja sen menestys edellyttää yhteiskunnallisen liikkeen moraalisen voiman ja dynaamisuuden. Näin tapahtuu jo, ympäristöjärjestöt ovat järjestäneet suurimmat maailmanlaajuiset mielenosoitukset historian aikana.

 3. Strateginen kampanja nopeuttaa järjestelmän muutosta 

Kolmas painopiste on nopeuttaa rakenteellisia muutoksia, joita tarvitaan luonnon ja yhteiskunnan katastrofaalisen romahtamisen ehkäisemiseksi. Koko järjestelmän paradigman muutos on välttämätöntä muuttaaksemme hyväksikäyttävän itsestään selvän kulutusyhteiskunnan muuttamisen kestävään kulutusjärjestelmään.

Tämä lähestymistapa toimii ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan tasolla, jolla nopeutetaan ja voimistetaan rakennemuutosta. Se keskittyy tukemaan ympäristöä ja sosiaalisesti kestävää globaalia järjestelmää, esimerkiksi määrittelemällä vaatimukset kestävälle järjestelmälle, tunnistamalla transformaatioteknologian ja yhteiskunnalliset rakenteet ilmiöineen. Linjaamalla voimia jotka toimivat muutoksen tehostamiseksi ja kehittää yhteinen strateginen kehys.

Evoluutiomuutoksen aika. Toisaalta teollisuusjärjestelmä ei ole enää ympäristön kannalta kestävä, joten sen täytyy joko kehittyä kestävälle tavalle tai tuhoutua. Toisaalta uusi ekologinen paradigma on alkanut nousta esille mahdollisuudesta järjestää kestävä planeetta ja sivilisaatio. Koska yhteiskunnalliset järjestelmät on organisoitu maailmalla eri näkökulmista, kestävän järjestelmän ydinvaatimus on ekologisesti merkityksellinen maailmankuva, joka tunnustaa kaikkien maapallon elämän keskinäisen riippuvuuden ja kaiken elämän tarpeen terveyden ja kokonaisuuden kannalta.

Edellytyksenä evolutionaariselle muutokselle on luoda toisiaan tukevia toiminnallisia synergioita. Tämä nopeuttaa rakennemuutosta auttamalla uuden kestävän järjestelmän syntymässä olevia yhteiskunnallisia ja teknologisia elementtejä yhteistoiminnan, lähentymisen ja yhdistymisen kautta. Rakenteellisen kokonaisvaltaisen vaihtoehdon kehittäminen tuhoisalle globaalille järjestelmälle tukee uudenlaisen kestävän järjestelmän nopeaa kehitystä.

Lajillamme on jo osaamista ja teknologiaa luoda puhdas, kestävä ja tasapuolinen talous joka pystyy toimimaan planeetan kantokyvyn rajoissa. Kriittisimmät riskit ovat tunnettuja ja uskottavia ratkaisuja on ehdotettu. Päättäväiset toimet voisivat estää katastrofaaliset ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset romahtamiset ja nopeuttaa muutosta kestävään maailmaan. Mutta koska monet intressit vastustavat keskeisten tavaroiden ja palvelujen kulutuksen sääntelyä ja jakamista, suuria rakenteellisia muutoksia ei todennäköisesti tapahdu ennen kuin nykyinen järjestelmä menettää kykynsä hallita pahenevaa kriisiä.

Koska globaali järjestelmä on ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestämätön, ympäristö-, talous- ja poliittiset kriisit todennäköisesti voimistuvat tulevina vuosikymmeninä. Nämä pahenevat kriisit paljastavat nykyisten instituutioiden ideologiset ja rakenteelliset puutteet ja lisäävät vaihtoehtoisten lähestymistapojen vaatimuksia. Poliittiset paineet kehittyvät, mikä johtaa joko systeemiseen muutokseen tai romahtamiseen.

Positiivisen puolen voimat kasvavat ja yhdistyvät tukeakseen muutosta. Tietoisuus siitä, että suurimmat turvallisuusuhat on pahenevat ympäristöongelmat, myös taloudellisen ja poliittisen epätasa-arvon laajentamista vastustetaan ja kehoitetaan uskonnollisia ja muita johtajia edistämään eettisempää maailmanlaajuista järjestelmää. Ymmärtäminen, että ympäristö-, talous- ja yhteiskunnalliset ongelmat ovat toisiinsa yhteydessä, on avain muutokseen.

On mahdollista luoda kestävä maailma, jos nykyistä globaalia järjestelmää uudistetaan
  • Säätää ja rajoittaa resurssien käyttöä sen varmistamiseksi, että talous toimii kestävien ympäristö- ja sosiaalisten parametrien puitteissa. Varmistetaan, että kaikilla ihmisillä, lajeilla ja ekosysteemillä on pääsy olennaisiin resursseihin, jotka ovat tarpeen terveyden ja kokonaisuuden säilyttämiseksi.
  • Luoda eettinen huolehtiva kulttuuri joka tunnistaa yksilöiden, yhteiskunnan ja luonnon keskinäisen riippuvuuden, joka keskittyy vastaamaan todellisia tarpeita pikemminkin kuin vahingoittavan ahneuden. Arvostaa määrällisesti laatua ja terveyttä sekä onnea, varallisuuden ja aseman sijaan.
  • Tietenkin selventäminen suurista systeemisistä ongelmista ja ratkaisuista on vasta ensimmäinen askel. Meidän on sitten määritettävä, miten voimme toteuttaa tarvittavat muutokset. 

Tämä edellyttää 
Visio. Positiivinen eettinen kerronta ja näkemys rauhanomaisesta kestävästä maailmasta on sekä välttämätöntä että mahdollista.
Strategia. Selkeä strategian maailmanlaajuinen muutos
Johtajuus. Tuki vision ja strategian koalitiolle uskottavat johtajat, jotka edustavat laajaa kulttuurien kirjoa, instituutioiden ja poliittisten sekä uskonnollisten näkemyksiä.
Vaikutusmahdollisuus. Muutosjohtamisen media, sosiaaliset ja tekniset välineet, joiden tarkoituksena on tiedottaa, innostaa ja voimistaa rakentavia muutoksia.
Organisaatio. Kohdistamalla voimat kestäviin tuloksiin, ja helpottaa organisaatioiden yhteistyötä jatkamaan kaikilla tasoilla riippuvuus-suhteestamme globaalista kestävästä järjestelmästä.

Se on valtava haaste luoda kestävä maailma, mutta lajimme täytyy ja voi sen saavuttaa. Tulevaisuus ei ole kohtalo - se on meidän oma valinta.

Lähteet: Climate Code Red   Ekofokus
Kuva: Pixabay
Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.