p

Talvivaaran kaivostoiminta jatkuu − valtio valmistautuu kaivoksen hallittuun sulkemiseen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 25.5.2016 on käsitellyt Terrafamen tilannetta ja toiminnan jatkoa. Operatiiviset edellytykset kaivostoiminnan menestyksellisen ylösajon jatkamiselle ovat edelleen olemassa, ja kaivoksen toiminta jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun saakka suunnitellusti. Samalla valtio valmistautuu kaivoksen hallittuun sulkemiseen toiminnan jatkumiseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi, joista merkittävin on nikkelin hintakehitys. Mikäli sulkemiseen päädyttäisiin, varmistetaan ympäristöturvallisuus kaikissa olosuhteissa.  Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan tiiviisti loppuvuoden ajan. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut Terrafame Group Oy:lle 144 miljoonan euron lisäpääomitusta.
Talvivaaran kaivosaluetta. Kuva: TerrafameYhteenveto talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksistä 25.5.2016 Terrafamen kannalta 

  • Kaivoksen toiminta jatkuu kuten tähänkin saakka. Samalla valtio valmistautuu kuitenkin Terrafamen kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Sulkemiseen valmistautuminen toteutetaan vuoden 2016 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana.
  • Kaivoksen toimintaa jatketaan ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi ja operatiivisten toimintaedellytysten säilyttämiseksi myös siirtymäkauden jälkeen.
  • Mahdollinen sulkeminen toteutettaisiin siten, että ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa.
  • Tavoitteena on edelleen yksityisen rahoituksen varmistaminen kaivoksen ylösajon loppuun saattamiseksi ja kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi pitkällä aikavälillä. Neuvotteluja yksityisten mahdollisten rahoittajien kanssa jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka. 
  • Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut työ- ja elinkeinoministeriön esitystä 144 miljoonan euron lisäpääomitukseksi Terrafame Group Oy:lle
  • Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän tarkemman sulkemissuunnitelman valmistelu, kustannusten tarkempi arviointi ja sulkemisen mahdollisesti edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen aloitetaan viipymättä.  Samalla varaudutaan hakemaan sulkemisen edellyttämää ympäristölupaa. Rinnakkain viedään eteenpäin myös kaivostoiminnan jatkamisen edellyttämiä YVA- ja ympäristölupaprosesseja.

Taustaa Terrafamen kaivoksen ylösajon etenemisestä ja näkymistä sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätösten vaikutuksista

Terrafamen kaivoksen ylösajo on sujunut vuonna 2015 sekä alkuvuonna 2016 jopa suunnitelmia paremmin. Malmimäärät ovat tavoitetasolla,  kaivoksen onnistuneen ylösajon kannalta olennaisen bioliuotuksen saannot ovat edelleen lupaavia, metallitehtaalle menevän liuoksen nikkelipitoisuus on tavoitteen mukainen ja metallitehtaan käyttöaste on ollut korkealla tasolla. Yhtiön liikevaihto tammi−huhtikuussa oli 22,2 milj. euroa (budjetoitu liikevaihto 18,2 milj. euroa)  ja käyttökate -67,6 milj. euroa (budjetti -76,9 milj. euroa).

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2016 Terrafamen kaivosta koskevat päätöksensä. Hallinto-oikeus päätti muuttaa kaivoksen keskeiset ympäristöluvat määräaikaisiksi vuoden 2018 loppuun saakka. Päätökset koskivat myös kaivosalueelta Nuasjärveen johdettavaa purkuputkea, jonka sulfaattikiintiöille hallinto-oikeus asetti 15 000 tonnin vuosirajan. Tämän johdosta kaivosalueella jouduttaneen turvautumaan edelleen lisäjuoksutuksiin vuosina 2017 ja 2018, ja vesimäärän hallitun vähentämisen arvioidaan kestävän aiemmin arvioidun kolmen vuoden sijaan ainakin kahdeksan vuotta. Terrafamen arvio on, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös nostaa kaivoksen vesienhallintaan liittyvää ympäristöriskiä aiempaa korkeammalle tasolle. Kaivoksen ympäristötilanne on Terrafamen toiminta-aikana pysynyt hyvin hallinnassa, ja kaivosalueella on tällä hetkellä yhteensä vettä noin 8,4 milj. kuutiota, mistä 2,3 milj. kuutiota on jo puhdistettua vettä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksillä ei ole suoranaista vaikutusta kaivoksen toimintaan. Ympäristölupien muuttuminen määräaikaisiksi kuitenkin johti siihen, että edellytykset yksityisen rahoituksen saamiseksi heikentyivät merkittävästi. Lisäksi päätökset saattavat jossain määrin nostaa myöhemmin kaivoksen operatiivisia kustannuksia. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä sekä lupahakemusten laatimisesta aiheutuu lisäkustannuksia. Hallinto-oikeuden päätös antaa myös viitteitä siitä, että kaivoksen sulkemisvaihtoehdossa edellytettävät vesienpuhdistuksen kustannukset saattavat nousta olennaisesti, arviolta noin 200 miljoonalla eurolla.

”Kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitellusti ja toiminnalliset edellytykset jatkaa ylösajoa menestyksellisesti ovat olemassa. On selvää, että ylösajon onnistumiseen ja kannattavuuden saavuttamiseen liittyy tässä vaiheessa toimintaa edelleen merkittäviä riskejä. Olemme arvioineet, että ylösajon loppuun saattaminen edellyttää skenaarioista riippuen 220−260 miljoonan euron lisärahoitusta sisältäen nyt esillä olevan 144 miljoonan euron valtion rahoituksen.  Jatkamme tiiviitä ponnisteluja yksityisen rahoituksen hankkimiseksi”, sanoo Terrafame Oy:n emoyhtiön Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Kaivoksen sulkeminen on monivaiheinen ja pitkä prosessi

”Terrafamen kaivoksen mahdollinen sulkeminen olisi erittäin pitkä ja haastava prosessi. Vesitilanteen hallinnan ja ympäristöturvallisuuden vuoksi sulkemisvaihtoehto edellyttää, että kaivosta ajetaan ylös ja että louhinta jatkuu toistaiseksi, kuten on suunniteltu. Terrafamen vuoden 2015 tilinpäätöksessä on laskennallinen 162 miljoonan euron ennallistamisvaraus, joka  käsittää vain aktiiviseen sulkemisvaiheeseen liittyvät ennallistamistyöt.

Sulkemisvaihtoehdon kokonaiskulujen ja sulkemisen toteuttamisen kannalta olennaisia tekijöitä ovat sulkemista koskevat ympäristölupaehdot ja niihin liittyvät aikataulut. Sulkemisen välittömien nettokustannusten arvioidaan näin ollen nousevan noin 300 miljoonaan euroon, mihin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia. Mikäli sulkemista koskevat lupaehdot edellyttävät, että kaivosalueelle on rakennettava uusi vedenpuhdistuslaitos, nousisivat sulkemisen kustannukset arviolta yhteensä noin puoleen miljardiin euroon. Huolimatta merkittävistä kustannuksista valtio omistajana varautuu ajallisesti ja taloudellisesti riskien rajaamiseen aloittamalla valmistautumisen kaivostoiminnan lopettamiseen”, Hietanen päättää.

Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään toistaiseksi

”Valtio-omistaja asetti tavoitteeksi elokuussa 2015 kaivoksen vakaan toiminnan ja ympäristöturvallisuuden varmistamisen. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että Terrafame Oy:n taloudellinen kehitys on oikeansuuntainen ja että kassavirta olisi vuodenvaihteessa 2017‒2018 positiivinen. Olemme työskennelleet erittäin määrätietoisesti  hyvin tuloksin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaivoksen operatiivinen tilanne ja ylösajossa tähän mennessä saavutetut toiminnalliset ja taloudelliset tulokset antavat vahvan tukensa sille, että tuotantoprosessi toimii, tavoitellut tuotantomäärät on mahdollista saavuttaa ja että edellytykset kaivostoiminnan jatkamiselle Sotkamossa ovat olemassa”, toteaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

”Ymmärrämme kaivoksen toiminnan moninaiset yhteiskunnalliset vaikutukset ja kaivoksen toiminnan jatkamiseen liittyvän haasteellisen päätöksentekotilanteen. Käynnistämme talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti tarkemmat hallittuun alasajoon liittyvät valmistelutyöt. Ensisijaisena tavoitteena on ympäristöturvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa sen ohessa, että säilytämme ja varmistamme edellytykset menestyksekkäälle kaivostoiminnalle pidemmällä aikavälillä”, Ratia jatkaa.

Kaivoksella erittäin huomattava vaikutus aluetalouteen ja työllisyyteen

”Kaivos on merkittävä työllistäjä Kainuun talousalueella. Kaivosalueella työskentelee yhteensä noin 950 terrafamelaista ja alihankkijoidemme työntekijää. On arvioitu, että kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa sen työllisyysvaikutus olisi Suomessa lähes 2 300 henkilötyövuotta. Teemme Terrafamessa osaltamme kaikkemme, kuten tähänkin saakka, turvataksemme kaivoksen toiminnalliset edellytykset jatkossa”, Ratia päättää.

Kaivoksen jatkon osalta on selvitetty myös vaihtoehtoa, jossa kaivoksen toiminta ajettaisiin mahdollisimman alhaiselle kulutasolle siten, että toiminta voitaisiin käynnistää uudelleen kaivoksen päämetallien osalta paremmassa markkinatilanteessa. Johtuen Terrafamen kaivoksella hyödynnettävästä bioliuotusmenetelmästä vaihtoehto olisi vaikeasti toteutettavissa, sillä liuotusprosessia ei voida keskeyttää ja toisaalta sen käynnistäminen uudelleen olisi hidasta. On kuitenkin arvioitu, että tämä vaihtoehto tulisi metallien useimmissa hintaskenaarioissa kalliimmaksi kuin kaivoksen toiminnan jatkaminen yhtäjaksoisesti.

Lähde: Terrafame
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.