p

Luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan uudelleen

Uusi uhanalaisuusarviointi kokoaa uusimman tiedon luontotyyppien tilasta. Keidassuo. © Anne Raunio, SYKE


Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, sen syyt ja uhkatekijät arvioidaan. Luontotyyppien uhanalaisuus on tärkeä mittari, kun seurataan luonnon monimuotoisuuden tilaa. Tulosten valmistuttua ympäristöministeriö selvittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, miten uhanalaisten luontotyyppien tilaa voidaan parantaa. Uhanalaisuusarviointi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan kahdeksassa asiantuntijaryhmässä, jotka soveltavat uusia, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämiä kriteerejä. Uhanalaisuusluokka määritetään  luontotyypin määrän ja laadun muutoksen tai harvinaisuuden perusteella. Työssä hyödynnetään eri-ikäisiä inventointi-, kartta- ja ympäristön tila -aineistoja sekä näihin pohjautuvia asiantuntija-arvioita.

Muutoksia tarkastellaan 1960-luvulta nykypäivään sekä mahdollisuuksien mukaan myös pidemmällä 250 vuoden aikajänteellä. Menneisyydessä tapahtuneiden muutosten lisäksi arvioinnissa pyritään ennustamaan luontotyyppien kehitystä tulevaisuudessa, enimmillään 50 vuoden ajanjaksolla. Tulosten yhteydessä eritellään kullekin uhanalaiselle luontotyypille sen taantumisen syyt sekä tulevaisuuden uhkatekijät.

Arvioinnissa käytetään seuraavia luokkia: puutteellisesti tunnettu, säilyvä, silmälläpidettävä, vaarantunut, erittäin uhanalainen, äärimmäisen uhanalainen ja hävinnyt.

Suomen luontotyypit on jaettu kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, rannikko, sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit. Arvioitavien luontotyyppien määrä muuttuu jonkin verran verrattuna aiempaan arvioon. Esimerkiksi Itämeren vedenalaisia luontotyyppejä on nyt erotettu enemmän, koska tieto niistä on lisääntynyt.  Metsäluontotyyppejä puolestaan on vähennetty yhdistämällä niitä toisiinsa. Yhteensä arvioitavia luontotyyppejä on noin 430.

Arviointiin osallistuu noin 110 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, limnologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus.

Aiempi arvio on vuodelta 2008. Sen mukaan 368 luontotyypistä arvioitiin eri asteisesti uhanalaiseksi  188. Uhanalaisten luontotyyppien osuus on suurin perinnebiotoopeissa, metsissä ja soissa.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Tietoa luontotyypeistä tarvitaan myös, kun Suomi raportoi tavoitteen toteutumisesta kansallisesti, EU:ssa ja kansainvälisesti.

Lähde: YM
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.