p

Metsätalouden maisemavaikutuksia seurataan – taso hyvä


Välimetsä katkaisee tienvarren aukkovaikutelmaa. Kuva: MH

Metsänkäsittely muuttaa maisemaa vääjäämättä. Asiantuntevalla suunnittelulla ja toteutuksella muutoksia voidaan hallita: metsänkäsittelyn tavoitteena on hyvä monikäyttömetsä – myös maisemallisesti.

Metsähallitus tekee vuosittain ympäristöseurantoja, joissa arvioidaan metsätalouden toimenpiteiden toteutumista. Seurannoissa kiinnitetään huomiota myös maiseman muutoksiin ja maastovaurioihin. Vuoden 2015 arviointitulosten perusteella maisema on otettu hyvin huomioon valtion metsien käsittelyssä.

”Ympäristöseurannoissa arvioidaan hyvin monia maisemaelementtejä kuten käsittelyalueen rajausta, kaukomaisemaa ja säästöpuiden maisema-arvoa. Kaikissa näissä on tapahtunut myönteistä kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja taso on vakiintunut hyväksi”, metsätalouden laatuasiantuntija Ari Rautio kertoo.

Maiseman merkitys on tärkeintä matkailu- ja virkistysalueilla sekä yleisten teiden varsilla. Näissä metsänkäsittelyn menetelmävalikoimaa on monipuolistettu ja lisätty erityishakkuita.

"Maiseman huomioiminen metsänkäsittelyn eri vaiheissa luo vaihtelevaa metsänkuvaa, hillitsee voimakkaita maisemamuutoksia ja paikoin lisää kauneutta näkymiä avaten", Ari Rautio kuvailee. Toimenpiteiden oikea ajoitus ja sopiva kalusto puolestaan säästävät maastovaurioilta.

Harvennushakkuut koetaan pääsääntöisesti myönteiseksi puuston järeytyessä ja näkymän avartuessa. Uudistaminen muuttaa maisemaa voimakkaasti, mutta maaston luontaisia muotoja noudattaen, alueen rajauksella ja suurilla säästöpuuryhmillä muutos on pehmennettävissä. Kaukomaisemassa näkyvän metsän uudistaminen suunnitellaan siten, että lakisiluetti säilyy ehjänä.

Metsänuudistamisessa puulajivalinnalla on merkitystä: Jos polku kulkee rannan tuntumassa, koivu ja mänty varttuessaan antavat näkymää vesistöön, kun taas kuusi peittää näkymän. Paikoin tehtävällä vesistönäkymien avaamisella poluille on suuri myönteinen maisemavaikutus.

Maiseman huomioiminen metsänkäsittelyssä on ohjeistettu Metsähallituksen omassa ympäristöoppaassa.

Lähde: MH
Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.