p

Tutkimus tuulivoimasta: maiseman ja alueen muutokseen suhtaudutaan positiivisesti


Työterveyslaitoksen (TTL) toteuttaman asukastutkimuksen mukaan suhtautuminen tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuneeseen muutokseen on selkeästi neutraali tai myönteinen Salon Märynummen tuulipuiston alueella. Merkittävä havainto on, että voimaloiden maisemavaikutukset koetaan alueella useammin positiivisina kuin negatiivisina. Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei häiritse lähiasukkaita enempää kuin tieliikenteen ääni.

Tuulivoimaloiden ääni ja maisemavaikutukset ovat useimmin mainitut haittatekijät TTL:n Märynummella toteuttaman asukastutkimuksen tuloksissa. Kuitenkin yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitää asuinympäristöään viihtyisänä.Vastaajista kaksi kolmasosaa suhtautuu tuulivoimaan positiivisesti, ja tuulivoimatuotannon tuomaa muutosta alueella pidetään enemmän positiivisena kuin negatiivisena.

Merkille pantavaa on, että voimaloiden maisemavaikutukset koetaan useammin myönteiseksi kuin kielteiseksi: 33 % vastaajista pitää voimaloiden vaikutuksia maisemaan myönteisenä, kielteisenä vaikutukset kokee 22 %. Loput pitävät vaikutuksia neutraaleina. Selkeä enemmistö asukkaista ei koe huolta siitä, että tuulivoiman ääni aiheuttaisi terveysvaikutuksia, eikä tuulivoimaloiden ääni pääsääntöisesti häiritse asukkaiden yöunia.

Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden ääni ei häiritse lähiasukkaita enempää kuin tieliikenteen ääni: sekä liikenteen että tuulivoimaloiden äänen kokee häiritseväksi ulkona noin 12 % asukkaista. Tieliikenteen ääni kuullaan sisälle paremmin kuin tuulivoimaloiden: tuulivoimaloiden äänen sisätiloihin kuulee kolmannes vastaajista kun tieliikenteen kuuli melkein puolet.

Vastaava asukastutkimus on tehty myös Porin Peittoon ja Iin Olhavan tuulivoima-alueilla vuonna 2015. ”Alustavien vertailujen perusteella Märynummen tulokset asettuvat pitkälti Peittoossa ja Olhavassa vuonna 2015 saatujen tulosten välimaastoon”, arvioi vanhempi tutkija Valtteri Hongisto Työterveyslaitokselta. Yhtenevää kaikissa tutkimustuloksissa on esimerkiksi se, että unihäiriöitä raportoitiin kaikilta alueilta vähän.

”On tärkeää, että tuulivoiman vaikutuksista ja kokemisesta tehdään tieteellistä tutkimusta, tällöin nähdään miten ihmiset todellisuudessa kokevat tuulivoiman. Tulokset vahvistavat sitä, että tuulivoimaan suhtaudutaan Suomessa positiivisesti, vaikka pieni joukko vastustajia saakin tilanteen näyttämään julkisuudessa välillä päinvastaiselta”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Tutkimustulokset: Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa »» (pdf)


Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2015 talouksissa, jotka sijaitsevat alle kahden kilometrin päässä tuulivoima-alueesta. Vastauksia saatiin 265 taloudesta (vastausprosentti 58 %). Suomen suurimmat tuulivoimalat (3 x 5 MW) ovat olleet toiminnassa Märynummella lokakuusta 2014 saakka.

Märynummen, Peittoon ja Olhavan tutkimukset on toteuttanut Työterveyslaitos ja rahoittanut TuuliWatti Oy. Kaikkien kolmen tuulivoima-alueen tulosaineistoja hyödynnetään Tekesin rahoittamassa julkisessa Anojanssi -tutkimusprojektissa, jonka toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu vuosina 2016 - 2018. Tuloksia kokonaisuudesta saadaan arvion mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lähde:  Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Kuva: Ekofokus
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.