p

Suunnittelulla raameja merten kestävälle käytölleMeret ovat elintärkeitä sekä ihmiselle että meriekosysteemien eliöstölle. Ihmisille meret tarjoavat paitsi väylän liikkua ja kuljettaa tavaraa rannalta toiselle, myös ruokaa ja energiaa sekä mahdollisuuden virkistäytyä. Rannoilla, ilmassa ja aaltojen alla elää laaja eläin- ja kasvilajien kirjo, jolle puhdas ja terve elinympäristö on ehdoton elämän edellytys.

Merten käyttö on kasvussa. EU:ssa on havahduttu tarpeeseen lisätä järjestelmällisyyttä merten käytön suunnitteluun. Maa-alueiden käyttöä suunnitellaan tarkoin, mutta vastaavaa ei juuri ole tähän asti tehty merten kohdalla.

Suomessa pohditaan parhaillaan ympäristöministeriön johdolla mitä EU:n viime vuonna antama merialuesuunnitteludirektiivi kannaltamme tarkoittaa. Käytännössä keskustellaan siitä, minkä viranomaisen tehtäviin merialueiden suunnittelu tulee kuulumaan ja miten suunnitteluprosessi järjestetään.

Jatkossa Suomen merivesille laaditaan merialuesuunnitelmat, joissa erilaiset käyttötarpeet sovitetaan yhteen. Tavoitteena on, että yhteen sovittamalla eri toimintoja ja varmistamalla samalla ekosysteemien toimintaedellytykset, turvataan merialueen kestävä taloudellinen kasvu ja ekosysteemien säilyminen.


Suunnitelmissa pyritään huomioimaan niin sosiaaliset, taloudelliset kuin ympäristölliset näkökulmat. Mereisten elinkeinojen merkitys rannikoilla on merkittävä ja myös tämä sosioekonominen ulottuvuus pyritään huomioimaan tarkoin.

Lähtökohtana suunnitelmille ovat merialueiden erityispiirteet sekä rannikon ja meren vuorovaikutus. Meret ovat alueita, jotka maat jakavat keskenään. EU:n edellyttämä hyvä yhteistyö maiden kesken on tarpeen, jotta merialuesuunnitelmat tukevat toisiaan.

Vedenalainen kulttuuriperintö, kalastus ja virkistys - sidosryhmiltä arvokasta näkemystä valmisteluun

Ympäristöministeriö järjesti keväällä sidosryhmille tilaisuuden, jossa käytiin keskustelua merialuesuunnittelun tavoitteista, merialuesuunnitelmien luonteesta ja sidosryhmille tärkeistä erityiskysymyksistä.

Merialuesuunnittelu saa sidosryhmiltä kannatusta. Yhtä mieltä oltiin eritoten siitä, että tarvitaan suuren mittakaavan yleispiirteistä ja kokoavaa suunnittelua laajahkoilla merialueilla. Tällainen suunnittelu tukisi jo olemassa olevia suunnittelumuotoja, mutta ei olisi päällekkäistä niiden kanssa. Yhteinen talousvyöhykkeen ja aluevesien suunnittelu kansainvälisessä yhteistyössä toisi uuden näkökulman merivesien käytölle.

Sidosryhmät pitivät myös tärkeänä, että suuresta mittakaavasta huolimatta työssä ei unohdeta asukkaiden ja muiden osallisten intressejä. Tärkeää on myös saada riittävästi tietoa meren ekosysteemeistä suunnittelua varten. Sidosryhmät kannattivatkin vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman jatkamista.

Kaikkien sidosryhmien edustajien yhteinen näkemys oli, että merivesien hyvä tila on ensisijaisen tärkeää ja tulee olla suunnittelun tavoite.


Toinen sidosryhmätilaisuus järjestetään suunnitelmien mukaan syksyllä. Lisäksi asiasta järjestetään normaali lausuntokierros.

Teksti: Liisa Kemppainen ja Tiina Tihlman, ympäristöministeriö
Lähde: Luonnon kirjo
Kuvat: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.