p

Ympäristörikostorjunnan strategia valmistui, osaamista ja viranomaisyhteistyötä tulee kehittää


Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen ja sisäministeri Päivi Räsäsen asettaman ympäristörikostyöryhmän työ on valmistunut. Ympäristörikosten ehkäisyssä ja torjunnassa työryhmä tunnisti selkeäksi ongelmakohdaksi viranomaisten välisen yhteistyön vähäisyyden. Työryhmä esittääkin vahvaa panostusta valtakunnallisen ja alueellisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Käytännön toimenpiteenä työryhmä ehdottaa aluetasolle perustettavia viranomaisyhteistyön ryhmiä. Ryhmien tavoitteena on madaltaa toimialarajoja ja luoda mutkattomampaa keskusteluyhteyttä esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien sekä ympäristöviranomaisten välille.

Arkistokuva
Ympäristölainsäädännön valvonnassa viranomaisyhteistyötä tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ympäristörikosasioissa vastuu esitutkinnasta on esitutkintaviranomaisilla ja syyteharkinnasta syyttäjänlaitoksella. Myös Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli rajat ylittävän ympäristörikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

Työryhmän mukaan myös uudentyyppiseen ympäristörikoskoulutukseen tulee panostaa. Ympäristörikosten tutkinta edellyttää erityisosaamista, jota voidaan hankkia vain perehtymällä ympäristörikosten erityispiirteisiin ja hallitsemalla vaativa taktinen ja tekninen tutkinta. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa poliisiammattikorkeakoulu järjestäisi viranomaisille säännöllistä ja toimialarajat ylittävää koulutusta, jonka suunnitteluun kaikki ympäristörikosten parissa työskentelevät osallistuisivat.

"Ympäristörikollisuus on lähtökohtaisesti talousrikollisuutta, ja vakavien ympäristörikosten selvittäminen vaatii erityisosaamista. Koko viranomaisketjun yhteistyötä tulee parantaa. Poliisin työn kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ympäristörikosepäilyistä ilmoitetaan. Käytäntöjä tulee kehittää siten, että myös lievempiin ympäristörikoksiin pystytään puuttumaan nykyistä paremmin. Jatkossa tulee harkita siirtymistä poliisin sakotusmenettelystä valvovan viranomaisen määräämään hallinnolliseen seuraamusmaksuun", toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

Ympäristörikokset samalle viivalle muiden rikosten kanssa

Ympäristörikokset ovat usein niin sanottuja asianomistajattomia rikoksia, joissa loukataan yhteistä oikeushyvää, eli ympäristöä, joka kuuluu meille kaikille. Tästä syystä asianomistaja ympäristörikosasiassa on ympäristövalvontaviranomainen. Ympäristörikosten motiivina on useimmiten tekijän tavoittelema taloudellinen tai muu hyöty.

Ympäristörikosstrategialla haetaan myös muutosta asenteisiin. Tavoitteena on lisätä tietoa esimerkiksi siitä, mitä ympäristölainsäädäntö velvoittaa ja millaiset teot täyttävät ympäristörikoksen kriteerit. Ympäristörikokset rikostyyppinä ja suhtautuminen niihin tulee nostaa tasavertaiseen asemaan suhteessa muihin rikoksiin.

"Tällä hetkellä vain hyvin pieni osa ympäristörikoksista tulee viranomaisten tietoon.  Pidän erittäin tärkeänä, että yleinen tietotaso ympäristörikollisuudesta lisääntyy ja kynnys tutkintapyynnön tekemiseen madaltuu, jos ympäristöä on tahallisesti pilattu tai vahingoitettu. Myös rangaistusten tulee olla tarpeeksi kovia. Ympäristön tahallisesta vahingoittamisesta, myös pienemmistä rikkomuksista, tulee joutua vastuuseen", sanoo ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Myös kansallista lainsäädäntöä tulee säännöllisesti arvioida ja tarkastella, jotta se tukee ympäristörikosten havaitsemista ja selvittämistä. Tällä hetkellä yhtenä ympäristörikostorjunnan ongelmana on pidetty vaikeutta saattaa pieniä rikkomuksia tehneet tehokkaasti vastuuseen. Työryhmä ehdottaa selvitystyön tekemistä siitä, tulisiko pienistäkin ympäristörikkomuksista aiheutua seuraamus. Se voisi olla esimerkiksi jonkinlainen laiminlyöntimaksu.

Ympäristörikostorjunnan strategian asettamat tavoitteet pyritään täyttämään vuoteen 2020 mennessä. Työ aiheen parissa jatkuu kahden vuoden välein päivitettävän toimenpideohjelman avulla. Toimenpideohjelman toteutumisen seurannasta ja päivittämisestä vastaa valtakunnan tason ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyöryhmä.

Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma »» (Helda)

Lähde: YM

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.