p

Skandaali kipsisakka-altaan vuodosta paisuu Talvivaarassa


Talvivaaran rikostutkinnassa on paljastunut dramaattinen tieto, jonka mukaan altaitten pohjana olevan bentoniittimaton alle oli rakennettu louhesalaojaputki. Savon sanomat »»

Kyseenalaisen "idean" virityksellä oli ohjata mahdollinen maaperästä tuleva vesi pois bentoniittimaton alta. Jokaiselle pitäisi kuitenkin olla selvää, että tuohon tarkoitukseen tehty salaoja toimii myös bentoniittimaton läpi tulleiden vuotojen purkautumisväylänä.


Stop Talvivaara- liike on ihmetellyt alusta alkaen merkillistä sattumaa, jonka johdosta vuoto purkautui samanaikaisesti sekä pohjoiseen että etelään. Ainoaksi selitykseksi jäi se, että allas oli rakennettu vedenjakajalle. Katso video jossa Olli-Pekka Nissinen kertoo vuodosta vuotopaikalla.

Kun allasta rakennettiin ainakin Pekka Perä ja kaivosyhtiön hallitus tiesivät, että uraani joka rikastuu bioliuotuskasoissa prosessinesteeseen, päätyy pääosin kipsisakka-altaan pohjalle. Ideana, jota lupaa haettaessa ei pidetty tarpeellisena kertoa, oli käyttää kipsisakkaa loppusijoituspaikkana vuosittain rikastuvalle 350000-500000 kg:n uraanimäärälle.

-Kun ajatellaan asiaa yhtiön johdon vastuullisuuden kannalta, olisi tietenkin tullut tehdä kaikki voitava sen eteen, että tämä allas on vuotojen osalta pomminvarma. Mutta käytännössä siitä rakennettiin varma pommi, sanoo dokumentaristi ja kaivosaktivisti Hannu Hyvönen Stop Talvivaara- liikkeestä. -Rakenne oli tehty purkautumaan heti kun bentoniittimatto rikkoutuu jostakin kohdasta.

Herää pakostakin kysymyksiä:
  • Tehtiinkö tuo rakenne tyhmyyttään vai tarkoituksella?
  • Jos se tehtiin tarkoituksella, mikä oli tarkoitus?
  • Ketkä olivat rakenneratkaisun tilaajat, valvojat ja suunnittelijat ja jatkavatko he yhä vastuullisissa tehtävissä?
  • Onko toiminnassaolevien kipsisakka-altaiden alla vastaava rakenne yhä?
  • Kerrottiinko asiantila onnettomuustutkintalautakunnalle, sen etsiessä syitä katastrofiin?
  • Miksi media on hyväksynyt asetelman, ettei rikostutkinnan alaisia kysymysiä ole käsitelty? 
Näin yhtiö on kyennyt suojautumaan julkiselta keskustelulta rikostutkintaan vedoten. Toinen ratkaiseva virhe tehtiin, kun allasta korotettiin ja siihen ryhdyttiin varastoimaan hapanta raffinaattiliuosta. Niillä, jotka olivat tekemässä tuota päätöstä, täytyi olla tiedossa se, että kipsisakka-altaan kipsin ja nesteen tulisi pysyä emäksisenä, etteivät uraani ja muut metallit muutu liukoiseen muotoon.

Herää lisää kysymyksiä:
  • Miksi Säteilyturvakeskus eikä Kainuun Ely seuranneet kipsisakka-altaan pH:n muutoksia, vaikka vuonna 2012 kaikilla oli tiedossa se, että kipsisakka-altaaseen on kertynyt satoja tuhansia kiloja uraania? 
  • Miksi valvontaa ei kiinnostanut torjua uraanin karkaamisen riskejä edes yksinkertaisilla pH-mittauksilla? 
Ja samaan aikaan huolestuneille kansalaisille Talvivaaran taholta vakuuteltiin, että uraani pysyy tiukasti altaan kipsisakassa.

  • Kuinka on mahdollista, että otetaan riski siitä, että täyttämällä allas happamalla raffinaatilla, uraani ja muut metallit muuttuvat liukoiseen muotoon, jolloin vuodon sattuessa ne virtaavat ulos altaasta? 
  • Kuinka on mahdollista, että Ely-keskus oli lisäämässä riskiä sallimalla korotetun altaan käytön jätevesien varastoinnissa?
Poliisitutkinta ei ulotu virkakoneistoon- eikä uraanikysymyksiin

Stop Talvivaara- liike pitää poliisitutkinaa monilta osin erittäin hyvänä, mutta ihmettelee, miksi se ensimmäinen rikos, uraanin salaaminen, ei ole johtanut rikostutkinnassa syytetoimiin. Liike on samalla kannalla kuin tutkintapyynnön tehnyt Lahnasjärven kalastuskunta, joka katsoi uraanin salaamisen täyttävän törkeän petoksen tunnusmerkit. (Laatija asianajaja Ari Korhonen, Sotkamo)

-Jos uraanista olisi kerrottu ja kaivos olisi siitä huolimatta saanut ympäristöluvan, olisi kipsisakka-altaan rakenteisiin jouduttu kiinnittämään aivan toisenlaista huomiota, huomauttaa Sotkamon Luonnon vpj Antti Lankinen. -Ei ole mielekästä ohittaa salaamista, etsittäessä vastuullisia kipsisakka-altaan suuronnettomuuteen.

Stop Talvivaara katsoo, että olisi kaikki syy ollut ulottaa rikostutkinta myös yhtiön talouteen. Ministeri Vapaavuori vaati viime syksynä erityistilintarkastusta Talvivaaraan, mutta pörssiyhtiön, emoyhtiön osalta ei sitä ole tehty. Valtio on Solidiumin kautta yhtiön suurin omistaja ja valtion varojen hoidon kannalta olisi kaikki syy ulottaa tutkinta myös tähän miljardeja pyörittäneeseen emoyhtiöön.

Biokemisti Jari Natusen kommentit purkuputkilupaan 24.4.2015

AVIn esitys sekoittumisvyöhykkeen pienentämisestä ei ole riittävä eikä uskottava. Viritys vaikuttaa hatusta vedetyltä ja tieteellisiä perusteluja ei esitetä.

Sekoittumisvyöhykkeen väitetään pienevän lisäämällä järvivettä purkuputkeen, menettelyssä kuitenkin purkuveden määrä monikertaistuu ja haitta-aineiden pitoisuudet ovat edelleen korkeita. Luvituksessa on kokonaan ohitettu m.m. vesiin ilmestynyt arseeni tai m.m. GTK nousseiksi havaitsemat lantanoidit tai ilmeinen metyylielohopea-riski, jotka ovat vaarallisia kertyviä aineita. Kaivoksella ei ole menetelmää arseenin tehokkaaksi poistamiseksi.

Asetuksen mukainen elohopean mittaus kaloista raja-arvona väistetään perusteluissa sanomalla, ettei voida tietää mistä kohtaa järveä kalat ovat tulleet. Raja-arvoa voitaisiin aivan hyvin käyttää, jos purkualueella tai lähistöllä elohopea nousisi kaloissa ja tämä on tärkeä indikaatori. Tämä perustelu tarkoittaa myös, että myönnetään kalojen voivan saastua sekoittumisaluetta laajemmalla alueella. Pätevän vaikutusarvioinnin sijasta AVI ryhtyy suorittamaan biologista koetta alueen ympäristöllä väestöllä. Kokeen tuloksia on tarkoitus selvittää myöhemmin tarkkailun tuloksista.

Lupakäsittelystä jätettiin ilmeisesti pois AVIn itsensä vaatimat 11.3.2015 perustilan kannalta tärkeät syvänteiden ja Jormasjärven kattavat mittaukset, sekä selvitys kala-apajista ja muista kohteista, ainakaan näitä ei ole julkaistu. Syynä on ilmeisesti hakemuksessa mainittu 17.3.2015 tilaisuus, jossa hakija on esittänyt ilmeisen kiireistä hyväksymistä vedoten ostotarjoukseen. Totean, että ympäristölle riskialtiita ratkaisuja ei tule tehdä hätäisesti kaupallisten vaatimusten perusteella. Jos ulkomainen sijoittaja sanelee lupien sisällön, menettely on erittäin korruptoitunut/turmeltunut. Pitäisi myös olla selvää, että mikään vastuullinen ja asiallisesti informoitu ostajataho ei oikeasti esitä tälläisiä kestämättömiä vaatimuksia.

Lue myös:
Biokemisti, FT Jari Natusen avoin kirje Talvivaaran päästöistä (31.3.2013 Ekofokus)

Lähde: Stop Talvivaara
Kuva: Kuvakaappaus videolta
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.