p

Talvivaaran salatusta uraanista tutkintapyyntö poliisille ja ympäristörikostutkinnan osalta kantelu oikeuskanslerille


Ryhmä kansalaisia kummeksuu tapaa, jolla talvivaaran rikostutkinnassa kipsisakka-altaan vuodon osalta, on rajattu uraanin salaaminen kaivosta perustettaessa kokonaan ulkopuolelle.

Kansalaisryhmä on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille, jossa epäillään yhtiön syyllistyneen törkeään petokseen salatessaan uraanin rikastumisen prosessiliuokseen kaivosta perustettaessa. Uraanin kertyminen prosessiliuokseen ja sitä kautta kipsisakka-altaaseen ei ollut yllätys kaivosyhtiölle, myöntää Pekka Perä tutkintapyyntöön liittyvällä videolla.

Kipsisakka-allas laittomassa tilassa Kuva: Stop Talvivaara
On syytä epäillä, että yhtiö salasi uraanin sekä välttääkseen: 1)julkisen keskustelun, 2) ympäristövaikutusten arvioinnin ja luvituksen uraanin rikastumiselle ja sen jälkeiselle käsittelylle 3)valtioneuvostokäsittelyn hankkeesta ja 4) välttääkseen investointikulut asianmukaiseen uraanijätteen loppusijoitus-paikan kipsisakka-altaan rakentamisessa, toteavat tutkintapyynnön allekirjoittajat.

Tutkintapyynnössä arvioidaan, että uraanin rikastumisen salaaminen oli harkittu operaatio, jolla tavoiteltiin ja saatiin merkittävää hyötyä. Jopa kaivoksen perustajien saama osakkeiden arvonnousu yhtiön listautuessa pörssiin, voidaan arvioida mahdollisesti rikoshyödyksi.

Tutkintapyynnössä esitetään myös epäilys, että uraanin salaaminen oli työturvallisuusrikos. Tuhannet työntekijät altistuivat tietämättään niille riskeille, joita uraanikaivannaistoiminta aina ja kaikkialla tuottaa.

Kantelu poliisista Oikeuskanslerille

Tutkintapyyntö jätettiin Iisalmen poliisille, mutta allekirjoittajat tekivät ympäristörikostutkinnan osalta myös kantelun Oikeuskanslerille.

Kantelijat ihmettelevät, kuinka yleisesti tiedossaoleva uraanin salaamisasia onnistuttiin pitämään rikostutkinnan ulkopuolella. Samalla katosivat rikostutkinnan ulottumattomiin myös kaikki ne virkamiestahot, jotka ovat laiminlyöneet valvontavastuutaan uraanin osalta.

On pelottava näköala, jos jo rikostutkinnassa poliisi suojelee virkakoneistoa ja/tai valtion hallitsemaa pörssiyhtiötä, arvioivat allekirjoittajat ja vaativat oikeuskansleria selvittämään sitä, keiden toimesta uraanin salaaminen sivuutettiin rikostutkinnassa.

Kirjelmässä vaaditaan myös koko rikostutkinta-aineiston julkistamista. On vaikea arvioida poliisin toiminnan asianmukaisuutta ja laillisuutta, jos aineistoja pidetään salattuina. On hyvä tunnistaa, että koko seutukunnan väestö on asianosaisia tässä ympäristön turmelemisessa.

Salaaminen palvelee vain mahdolliseen ympäristörikokseen syyllistynyttä tahoa, ei asukkaita, jotka ovat tapahtuman syyttömiä uhreja.

Kansalaisryhmä ilmoittaa tekevänsä Oikeuskanslerille vielä erilliset kantelut Ely-keskuksen, Aluehallintoviraston, Säteilyturvakeskuksen, Tukesin ja Finanssivalvonnan toiminnasta uraanin salaamiseen ja valvontaan liittyvistä laiminlyönneistä.

Yksi kirjelmän allekirjoittajista on iisalmelainen Hannu Hyvönen, joka on koettanut selvittää luvatta rikastetun uraanin määriä.

-Yhtiö on luvannut toimittaa meille tiedot siitä paljonko kipsisakka-altaassa on uraania, mutta emme ole sitä tietoa saaneet.

-Nyt on käynyt ilmi, ettei edes säteilyturvakeskus ole tehnyt altaalla mittauksiin perustuvaa arviota kipsisakan sisältämän uraanin määrästä. Välillisiin tietoihin perustuen STUK arvioi sinne kertyneen 300-600 tn uraania, mutta mittaustieto itse altailta puuttuu. Tuotakin kolmensadan tonnin vaihteluväliä on pidettävä sietämättömän suurena kun on kyse uraanista.

-Syntyy sellainen mielikuva, että kun uraanin tuotanto tässä maassa on ilman lupia aloitettu, sitä ei sitten tarvitse valvoa ollenkaan.

Lähde: Stop Talvivaara

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.