p

Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksesta kansainvälisiä tutkimuksia


Suomessa ja USA:ssa julkaistujen tuoreiden kirjallisuustutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänellä ei ole todettu olevan terveysvaikutuksia. Esimerkiksi yhteyttä tuulivoimaloiden äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt kun puhutaan alle 45 desibelin äänitasosta ulkotiloissa. Suomeen kaavailtavat ääniohjearvot linjaavat voimaloiden äänitason öiseen aikaan reilusti tätä matalammaksi. Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen vaikuttavat tutkimusten mukaan usein välilliset muuttujat, kuten näköyhteys voimaloihin ja se, hyödytäänkö voimaloista taloudellisesti.


Työterveyslaitos julkaisi lokakuussa suomenkielisen kirjallisuustutkimuksen tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksista. Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden äänitasolla ja äänen häiritsevyydellä on yhteys, mutta sen voimakkuus vaihtelee paljon. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi tuulivoimaloiden äänitason ja unenlaadun välillä ei ole yhteyttä puhuttaessa alle 45 desibelin äänitasosta ulkotiloissa. Ympäristöministeriön laatima asetusluonnos tuulivoimaloiden ääniohjearvoista linjaa, että tuulivoimaloiden ääni ei saa talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä ylittää päivällä 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä.

Työterveyslaitoksen ja Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) julkaisemien kirjallisuustutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen äänitasoa enemmän vaikuttavat erilaiset välilliset muuttujat, kuten voimalan näkyminen asuntoon tai pihamaalle, asenteet maisemavaikutuksia kohtaan, taloudellinen hyötyminen tuulivoimaloista ja se, kuinka kauan voimalat ovat olleet toiminnassa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksesta käy myös ilmi, että esimerkiksi tieliikenteen taustaääni voi vaikuttaa tuulivoimaloiden äänen havaitsemiseen, mutta ei vaikuta äänen häiritsevyyteen. ”Tämä viittaisi siihen, että yksin fysikaalinen äänenlaatu ei vaikuta tuulivoimalan äänen häiritsevyyteen”, toteaa suomenkielisen kirjallisuustutkimuksen toteuttanut tutkija ja meluntorjunnan dosentti Valtteri Hongisto.

MIT:n kirjallisuustutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden ja negatiivisten terveysvaikutusten välillä ei ole yhteyttä, mutta voimaloiden läheisyys saattaa aiheuttaa ärsytystä. Tuulivoimaloiden ääni on kuitenkin vähäinen tekijä ärsytyksen synnyssä; esimerkiksi voimaloiden näkyminen omalla elinalueella vaikuttaa ärsytyksen syntyyn ääntä enemmän. Ärsytyksen syntymistä voidaan ehkäistä avoimella ja proaktiivisella tuulivoimahankkeista tiedottamisella ja huomioimalla hankealueen asukkaat.

Kummankin kirjallisuustutkimuksen mukaan tutkimustulokset ovat yksimielisiä siitä, että tuulivoimaloiden infraäänet eivät ylitä kuulokynnystä. Kuulokynnyksen alittavilla infraäänillä ei ole vaikutusta terveyteen.

Parhaillaan lausunnoilla olevassa tuulivoimaloiden ääniohjearvojen asetusluonnoksessa esitetään, että tuulivoimaloiden ja niiden äänelle alttiiden kohteiden välinen riittävä etäisyys mallinnetaan tulevaisuudessa nimenomaan tuulivoimaloiden äänitason ohjearvojen mukaan, eikä käyttäen etäisyyden määrittämiseen tiettyä kilometrimäärää.

Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.