p

Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen

Uutuusteos kannustaa tieteidenvälisille menetelmäpoluille

Ihmisen vaikutus näkyy kaikkialla, eikä puhdasta luontoa löydy enää juuri mistään. Samoin luonto vaikuttaa ihmisten elämään ja yhteiskuntien toimintaan paitsi paikallisesti myös maailmanlaajuisesti. Luonnon saastuminen, väestönkasvu, ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ovat tehneet paikallisista ympäristöongelmista koko planeettaamme koskevia.

Ongelmien laajentuminen ja mutkistuminen kyseenalaistavat perinteiset lähestymista- vat. Modernin tutkijan on murtauduttava ulos tutkimukselliselta mukavuusalueeltaan. Polkuja yhteiskuntatieteelliseen yhteiskuntatutkimukseen esittelee erilaisia tutkijoi- den kehittämiä ja löytämiä tieteidenvälisiä menetelmäpolkuja.

Teos korostaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen roolia ratkaisujen etsijänä. Tärkeästä roolistaan ja 30-40 vuoden historiastaan huolimatta tieteenala taistelee yhä paikastaan ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden joukossa.

Monitieteinen yhteistyö auttaa tarkastelemaan omaakin tieteenalaa uudesta näkökulmasta

”Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ydinsanoma on, että ympäristöajatte- lusta puuttuu ilman yhteiskuntatieteitä kulttuurin muutoksen ja muuttamisen näkö- kulma.” Ilmo Massa

”Monitieteinen yhteistyö on polku, jossa yksittäinen tutkimus on vain pieni osa. (...) Meille monitieteinen tutkimusyhteistyö on ollut jatkuva oppimisprosessi, jonka ku- luessa olemme oppineet tarkastelemaan omia tieteenalojamme tuoreesta näkökul- masta.” Riikka Paloniemi & Annukka Vainio

”Poliittiset kiistat ovat aina arvovalintoja ja ideologisia kiistoja, mutta niiden ratkaise- minen vaatii myös uuden tiedon tuottamista. Ympäristöpoliittisia ongelmia monimut- kaistaa vielä se, että tieto niistä ja niiden mahdollisista ratkaisuista on hajallaan erilai- silla yhteiskunnan toimijoilla.” Arho Toikka

”Viestinnällä ja medialla on tärkeä rooli siinä, miten ympäristöasiat nousevat yhteis- kunnalliseen tietoisuuteen. Jotta voimme vaikuttaa elinympäristössämme tapahtuviin negatiivisiin muutoksiin, ne on muotoiltava ratkaisua vaativiksi ongelmiksi ja tuotava julkiseen keskusteluun.” Esa Väliverronen

”Kestävän yhteiskunnan edellytysten pohtiminen ja ympäristöongelmien ratkaisumal- lien kehittäminen ovat tutkimukselle suuria haasteita. Tällaisen tieteellisen tiedon va- rassa yhteiskuntaa, taloutta, politiikkaa ja kulttuuria voitaisiin kehittää kestävämpään suuntaan. Vaikka tämä työ on jo aloitettu, siihen olisi panostettava huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin.” Ilmo Massa

Lähde: Gaudeamus  

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.