p

Ilman saastuminen

Ilman saastuminen on haitallista ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Monien ilmansaasteiden päästöt ovat Euroopassa vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, minkä takia ilmanlaatu koko alueella on parantunut. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat kuitenkin edelleen liian korkeita ja ilmanlaatuun liittyvät ongelmat jatkuvat. Merkittävä osa Euroopan väestöstä asuu sellaisilla alueilla, esimerkiksi kaupungeissa, joilla ilmanlaatunormit ylittyvät: otsonin, typpidioksidien ja hiukkasten aiheuttama ilman saastuminen aiheuttaa vakavia terveysriskejä. Monissa maissa on ylitetty vähintään yksi neljää merkittävää ilmansaastetta koskevasta vuoden 2010 päästörajasta. Ilman saastumisen vähentäminen on siis edelleen tärkeää.


Ilman saastuminen on paikallinen, Euroopan laajuinen ja pohjoista pallonpuoliskoa koskeva ongelma. Yhdessä maassa ilmaan päästetyt saasteet voivat kulkeutua ilmakehässä niin, että ne aiheuttavat ilmanlaadun heikentymistä myös muualla.

Hiukkasten ja alailmakehän otsonien on nyt yleisesti tunnustettu eniten ihmisen terveydelle haittaa aiheuttaviksi saasteiksi. Näille saasteille altistuminen pitkäaikaisesti ja huippupitoisuuksina voi johtaa monenlaisiin terveysvaikutuksiin alkaen lievistä hengityselinjärjestelmän sairauksista aina ennenaikaiseen kuolemaan. Viime vuosina jopa 40 prosenttia Euroopan kaupunkiväestöstä on saattanut altistua ilmassa olevien karkeiden hiukkasten (PM10) pitoisuuksille, jotka ylittävät EU:n raja-arvon ihmisten terveyden suojelemiseksi. Jopa 50 prosenttia Euroopan kaupunkiväestöstä on saattanut altistua otsonitasoille, jotka ylittävät EU:n tavoitearvon. Ilmassa olevien pienhiukkasten (PM2.5) on arvioitu lyhentävän odotettavissa olevaa elinaikaa EU:ssa yli kahdeksalla kuukaudella.
Ilmansaasteet vaikuttavat haitallisesti terveyteemme. Ne lyhentävät ihmisten odotettavissa olevaa elinikää keskimäärin yli kahdeksalla kuukaudella ja kaikkein saastuneimmissa kaupungeissa ja kaikkein saastuneim-milla alueilla yli kahdella vuodella. Jäsenvaltioiden on täytettävä EU:n ilmanlaatunormit pikaisesti ja vähennettävä ilmansaasteiden päästöjä Janez Potočnik, ympäristöasioista vastaava EU:n komission jäsen.

Ilman saastuminen vahingoittaa myös ympäristöämme.
 • Happamoituminenen väheni merkittävästi vuosina 1990–2010 Euroopan herkkien ekosysteemien alueilla, jotka altistuivat liiallisten rikki- ja typpiyhdisteiden aiheuttamalle happamalle laskeumalle.
 • Rehevöityminenen on ympäristöongelma, joka johtuu liiallisten ravinteiden joutumisesta ekosysteemeihin. Tällä alalla edistystä on tapahtunut vähemmän. Liiallisesta ilmakehän typestä kärsivien herkkien ekosysteemien pinta-ala pieneni vain vähän vuosina 1990–2010.
 • Satovahingot johtuvat altistumisesta korkeille otsonipitoisuuksille. Suurin osa maataloussadosta altistuu otsonitasolle, joka ylittää kasvillisuuden suojelemiseksi otsonivahingoilta asetetun EU:n pitkän aikavälin tavoitteen. Tämä koskee merkittävää osaa maatalousaleista, etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Euroopassa.
Euroopan ilmanlaatu ei ole aina parantunut sitä mukaa kuin antropogeenisten (ihmisten aiheuttamien) ilmansaastepäästöjen määrä on yleisesti vähentynyt. Tämän taustalla oleva syyt eivät ole yksiselitteisiä:
 • päästöjen vähenemisen ja ilmassa havaittujen ilmansaasteiden pitoisuuksien välinen suhde ei aina ole selkeä ja lineaarinen
 • ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen muista pohjoisen pallonpuoliskon maista Eurooppaan lisääntyy.
Tämän vuoksi tarvitaan edelleen päästöjen vähentämiseen tähtääviä kohdennettuja toimenpiteitä, jotta voidaan suojella paremmin Euroopan unionin kansalaisten terveyttä ja ympäristöä.

Ilman saastumisen syitä
Ilman saastumiseen on monia sekä antropogeenisiä että luonnollisia syitä:
 • fossiilisten polttoaineiden polttaminen sähköntuotannossa, liikenteessä, teollisuudessa ja kotitalouksissa
 • teolliset prosessit ja liuottimien käyttö muun muassa kemian- ja mineraaliteollisuudessa
 • maatalous
 • jätehuolto
 • tulivuorenpurkaukset, tuulen mukana kulkeutuva pöly, meriveden pärskeet ja kasvien tuottamat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat esimerkkejä luonnollisista päästöjen lähteistä.
EU:n politiikka
EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa sellainen ilmanlaadun taso, josta ei aiheudu kohtuuttomia vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. EU toimii monella tasolla vähentääkseen ilmansaasteille altistumista: lainsäädännön avulla, tekemällä yhteistyötä ilman saastumisesta vastuussa olevien alojen kanssa, kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta sekä tekemällä tutkimustyötä. EU:n politiikoilla pyritään vähentämään ilmansaasteille altistumista vähentämällä päästöjä ja asettamalla ilmanlaatua koskevia raja- ja tavoitearvoja.

EYK:n toiminta
Euroopan ympäristövirasto (EYK) on Euroopan unionin ilman saastumista käsittelevä tietokeskus; se tukee ilmaan joutuvia päästöjä ja ilmanlaatua koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. EYK osallistuu myös ilman saastumista koskevien EU:n politiikkojen arviointiin ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämiseen ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa.

EYK:n toiminnassa keskitytään pääasiassa
 • monenlaisten ilman saastumista koskevien tietojen julkaisemiseen
 • ilman saastumisessa havaittavien kehityssuuntien ja niihin liittyvien Euroopassa toteutettavien politiikkojen ja toimenpiteiden dokumentoimiseen ja
 • sen tutkimiseen, millaisia kompromisseja voidaan tehdä ja millaista synergiaa voidaan saavuttaa ilman saastumisen ja eri politiikan alojen, kuten ilmastonmuutos-, energia-, liikenne- ja teollisuuspolitiikan, välillä.
Lähde: EEA

Creative Commons -lisenssi Tämän "Ilman saastuminen" artikkelin käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 2.5 Tanska -lisenssi.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.