p

SLL: Talvivaaran toiminta keskeytettävä hallintopakolla

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii ympäristönsuojelulain nojalla, että Kainuun ELY-keskus keskeyttää välittömästi Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosyhtiön toiminnan hallintopakolla.

Ympäristönsuojelulain 86 §:n mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista, valvontaviranomainen voi keskeyttää toiminnan. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ympäristön pilaantuminen on ollut merkittävää.

Keskeyttämisen vaihtoehtona on laissa haitan vähentäminen. Talvivaarassa haitallisten päästöjen määrä on kuitenkin vain lisääntymässä.

"Siksi Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminta tulee keskeyttää, kunnes ongelmat kaivoksen ympäristönsuojelussa on saatu korjattua ja toiminta on ympäristöluvan mukaista", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtaja Heli Jutila.

Talvivaara Sotkamo Oy ei ole toteuttanut lupaamiaan vesienhallinnan parannuksia ja lisäksi kipsisakka-altaan vuoto sekä lisäjuoksutukset ovat lisänneet luontoon päässeiden saasteiden määrää.

ELY-keskus on 12.2. 2012 antanut luvan 1,8 miljoonan kuutiometrin jätevesien lisäjuoksutuksiin. Näiden juoksutusten sulfaattipäästöille ei ole määritelty raja-arvoa. Talvivaaran mukaan niiden sulfaattipitoisuus tulee olemaan 3000-5000 mg/l. Näin suurella sulfaattipäästöllä tulee olemaan merkittäviä ympäristöllisiä vaikutuksia.

Marraskuisen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi Talvivaaralla ei ole mahdollisuutta noudattaa ympäristöluvan määräyksiä normaalin jäteveden käsittelyyn ja juoksutukseen vesistöön. Ympäristölupa edellyttää veden kulkua loppuneutraloinnista kipsisakka-altaaseen ja sieltä jälkikäsittely-yksikköön ennen luontoon päästämistä. Tätä mahdollisuutta ei ole, koska jälkikäsittely-yksiköissä on kipsisakka-altaasta vuotanutta vettä. Myöskään kipsisakka-altaan vesi ei ole sen mukaista kuin mitä ympäristölupa edellyttäisi.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.