p

Biokemisti, FT Jari Natusen avoin kirje Talvivaaran päästöistä


Biokemisti, FT Jari Natunen kirjoitti avoimen kirjeen 28.3.2013 Kainuun ELY-keskuksen Sari Myllyojalle. Toimenpiteitä varten kirjeen jakelussa olivat lisäksi ympäristöministeriö ja säteilyturvakeskus. Stop Talvivaara-kansanliike julkaisee tässä biokemisti Natusen avoimen kirjeen 29.3. täydennetyllä lisäkysymyksellä:

29.3. Biokemisti Jari Natusen avoin kirje kainuun ELY-keskukselle:

Hyvä Sari Myllyoja,

Olen erittäin huolissani toimistanne Talvivaaran päästöjen valvonnassa.

Koska asia on tärkeä, eikä parannusta ole nähtävissä, lähetän tämän tiedotusvälineille.

Kerrot Kainuun Ely:n tiedottessa viitaten eteläiseen juoksutusalueeseen (pdf)

1. "Kainuun ELY-keskus on 28.3. tehnyt alueelle tarkastuksen.Käyntihetkellä käsiteltyjen vesien juoksutukset olivat suunnitellusti käynnissä sekä pohjoisen että etelän suuntaan "
2. "Eteläinen juoksutusreitti on toteutettu ohittamalla Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi. Juoksutettava käsitelty jätevesi lasketaan Lumijokeen n. 800 metriä Lumijärven jälkeen."

Olisi hyvä, että Lumijokeen ei laskettaisi mitään mm. uraanilla pahoin saastuneen Lumijärven kohdalla tai sitä ennen. Havainnot maastossa eivät tue väitettä, että vedet laskettaisiin Lumijokeen vasta 800 m Lumijärven jälkeen. Ilmeisesti tämä tarina on sepitetty, jotta STUKin ohjeita uraanin levittämisen estosta näytettäisiin noudatettavan?

Havainnot maastosta kertovat myös, että toisin kuin Talvivaara on väittänyt Ylä-Lumijärveen ei ole tehty pohjapatoa, ja sinne tulvinut vesi on saanut metallisakkoja ja saasteita liikkeelle. Kansalaiset ovat hyvin hämmästyneitä Kai-ELYn väitteistä tässä asiassa.

Oletteko oikeasti käynyt tutustumassa Lumijoen tilanteeseen?

Talvivaaran sekoituksessa olevassa Ylä-Lumijärvessä on liukoisena uraania virallisessa mittauspisteessä 96 mikrog./litra ja Lumijärvessä 80 mikrog./ litra. STUKin säteilyrurvallisuustoimenpideraja on 100 mikrog/litra, STUKin säteilyturvallisuuden perusteella antama Talvivaaran juoksutuksen raja-arvo 10 mikrog/litra ja mahdollinen ympäristöturvallisuusraja EU SCHER tiedekomission katsauksessa 0.1 mikrog/litra.

Lumijoessa on myös muita erittäin saastuneita alueita, kuten kalkitettu Rötysuo ja Rölylampi. Miten estätte näiden alueiden saasteiden leviämisen?

Lumijoki laskee Kivijärveen. Seurantatietojen perusteella merkittävä osa ja todennäköisesti yli puolet Vuoksen puolen marraskuun saasteista on Kivijärvessä, erityisesti syvänteissä. Kivijärvessä on myös alkanut voimakas happamoituminen alusvesissä. Kerrotte laskettavien vesien olevan erittäin suola- ja sulfaattipitoisia, jolloin ne päätyvät huuhtelemaan syvänteiden saastuneita vesiä. Vesien mukana tuleva happi kiihdyttää alusvesissä tapahtuvaa happamoitumista

Miten estätte Kivijärven sulfaattien, vajaan(?) uraanitonnin, happamoittavien raudan ja alumiinin ja raskasmetallien etenemisen Laakajärveen, jossa on todettu omankin tiedotteesi mukaan EU:n vesipuitedirektiivin rajoja lähestyviä nikkeli- ja kadmium-arvoja?

Antaako Kai-ELY luonnonsuojelijoille YSL 64 erikoisluvan rakentaa padon ja/tai mahdollisen puhdistamon Kivijärvestä Laakajärveen laskevaan jokeen? Jonkun se olisi tehtävä, kun Talvivaara tai vastaava viranomainen ei kanna vastuutaan.

Tiedot pohjoisen juoksutuksesta 6.3.

On käsittämätöntä, että teet tiedotetta vesien pohjoisen juoksutettujen vesien pitoisuudesta 6.3.2013 . Toiminta on todella myöhäistä ja erityisen edesvastuutonta päästöjen valvonnaksi.

Tuloksistasi ilmenee, että Talvivaaran omat mittaukset ovat tarkkuus huomioiden erittäin alakanttiin ja juoksutusta tehdään niiden perusteella. On myös huomattava, että jos 6.3. pitoisuudet on mitattu luvattoman emäksistä vedestä, niin se ovat voineet muuttua jo pH:n vaikutuksesta. Ensimmäiset vedet olivat louhoksen pinnalta ja ne väkevöityvät pohjaa kohden.

Kai-ELY-tiedotteenne vertailu voimassa olevaan lupaan nikkelin suhteen on naurettava, koska sen päästömäärät olette jo ylittäneet ainakin kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi k.o. lupa on ollut vuodesta 2010 EU lainsäädännön ja asetuksen 868/2010 vastainen mistä on EU-kysely menossa.

Kai-ELY valvoo silmät kiinni ja Talvivaara kieroilee vesistömittauksissa

Metalleja saostettaessa muodostuu emäsksisessä pH:ssa hydroksidisakkaa, joka voi vesistössä pH:n noustessa liueta uudelleen. Talvivaaraa ja Kai-Ely:ä on pyydetty mittaamaan sakkaisia vesiä edustavasti pohjia myöten, mutta tämän toteutuminen on kyseenalaista

Ylitarkastaja Raija Urpelainen Kai-ELY kertoi sähköpostitse : "Kiintoainetta emme mitanneet, mutta sitä on mitannut Talvivaara omassa näytteenotossaan ja konsultti viikoittaisessa näytteenotossaan. Sakan koostumusta ei ole analysoitu. "

Talvivaaran Pöyryn valvontamittauksissa vesistöissä erityisesti juoksutusreitillä on siirrytty liukoisiin pitoisuuksiin.Ohessa viikon 11 mittaus, jolloin pohjoisen juoksutus oli jo käynnissä Härkäpurolla (Härp1) ja Kuusijoella. Tämä tarkoittaa, että jos vedessä on kalkituksen jäljiltä kiintoaineena hydroksidisakkaa, se on ei näy mittauksissa, mutta liukenee takaisin metalliksi veden pH:n laskiessa vesistössä. Kohdassa kiintoaine näkyy, että Härkäpurossa ja Kuusijoella on paljon kiintoainetta.

Kokonaispitoisuuden ja liukoisen pitoisuuden ero näkyy kohdassa alumiini, jossa kokonaispitoisuus on 500 mikrogrammaa/litra, mutta liukoinen 47 mikrog/litra. Eli on mahdollista, että esimerkiksi nikkelin liukoinen pitoisuus 220 mikrogrammaa litra onkin jo yli milligramman ja Kai-ELYn reilun normin. Annettujen liukoisten pitoisuuksien avulla ei voi valvoa kuormitusta.

Viikon 11 tiedoista käy ilmi, että Härkäpurossa jouksutuksessa koboltin arvo oli liukoisenakin 13 mikrogrammaa litra. Tämä ylittää Kai-ELYn YSL 64 päätöksessään ilmoittaman keskipitoisuuden 10 mikrog/litra. Mikä on juoksutetun koboltin kokonaismäärä?

Ympäristöministeriön monisteesta 159 vesistöille vaarallisista aineista todetaan koboltille kriittisenä arvon 1 mikrog/litra ja ettei yksikään 830 teollisuuden vesimittauksesta ylittänyt tuota arvoa vuosina 1998-2002 taulukko 4.3. sivu 100. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=40424&lan=fi

Juoksutusveden liukoisina pitoisuuksina esitetyt kadmium tasot ylittivät Härkäpurossa EU-vesipuitedirektiivin kadmium laatunormit keskiarvo 0.1 mikrog/litra ja maksimiarvon vesistössä 0.5 mikrog/litra. Kokonaismäärää ei tässäkään voida tietää, koska emäksisen veden kokonaispitoisuuksia ei ole annettu. Pohjoisen reitillä kaivosalueen viimeisessä järven Kolmisopen tuloksista näkyy, että sielläkin kadmium (0.18 mikrog/litra) on noussut yli EUn keskiarvonormin, sulfaatti on kerrostumassa niin että syvänteen arvo on jo yli 100 mg/litra ja syvänteen uraani nousut yli 1 mikrog/litra.

Sulfaattia ja suoloja on paljon

Riippumatta raskasmetallien määristä Talvivaara kertoo pohjoisen reitillä valuvan Kuusilammen laskettujen vesien sulfaattipitoisuudeksi 3.6 gramma litra viikolla 10 ja 3.8 gramma litra viikolla 11. Tämä tulee levittämään edellisen vuodon päästöjä syvänteistä. Etelän puolelta kansalaiset ovat mitanneet pohjoisen arvoihin nähden noin kaksinkertaisia johtokykyarvoja, joka tarkoittaa erittäin suurta suolapitoisuutta ja todennäköisesti selvästi yli 5 grammaa per litra sulfaattia kohti Lumijoen, Lumijärven ja Kivijärven saastuneita ja happamoituneita vesiä. Ilmeisesti Kai-ELY:llä ei ole mitään kiinnostusta valvoa tai muuta väliä miten paljon sulfaattia lasketaan jopa yli sen omassa avokätisessä päätöksessä mainitun.

Oikeat menettelyt tilanteessa

Juoksutettavista vesistä pitää olla uskottava mittaustiedot ennen juoksutusta. Esitän vastalauseen menettelylle, jossa juoksutusvesien pitoisuudet selvitetään jälkikäteen. On tullut moneen kertaan selväksi minkälainen viranomainen Kai-ELY on, mutta toimintanne muuttuu aina vain härskimmäksi.

Juoksutus ei ole ajallisesti mahdollinen

Edelleen on tullut ilmeiseksi, että alkuun ehdotettu 500 kuutiota(m3)/ tunti juoksutus on liikaa ja saasteet leviävät maastoon. On edelleen ilmeistä, että juoksutusta ei voida nostaa päätöksenne mukaiseen 1500 m3 tunti tasolle ilman että jätteet leviävät luontoon ja Talvivaaran ominpäin esittämä 2000 m3 tunti aiheuttaa vielä suurempia vahinkoja. Juoksutusta on perusteltu pääosin kaupallisella halulla päästä vesistä eroon ennen lumien sulamista, on ilmeistä, että tämä ei ole enää hallitusti mahdollista.

Vedet voidaan varastoida

Talvivaaran lisäksi myös valvontaviranomaisen puolelta tapahtuva uhkailu altaiden ylivuotamisesta on ennen kuulumatonta. Vastaavaa uhkailua tapahtui Raahen kultakaivoksen johdolta viime keväänä. Kun vedet eivät sopineet laskettaviksi, niin ne varastoitiin, eikä katastrofia tullut.

Tehtävänne on estää ympäristön turmeleminen ja se tapahtuu määräämällä Talvivaara rakentamaan riittävä(t) vesivarastoaltaat. Talvivaaran esityksistä huolimatta louhos ei ole sovelias hätävara-allas. Pekka Perä kertoi 18.3. sijoittajille, ettei altaan rakentaminen ole rahakysymys. Juoksutukset saastuneisiin vesistöihin ja Talvivaaran jatkuva holtiton toiminta johtavat entistä suurempiin ympäristöongelmiin. Lupaviranomaisen PSAVIn kyselystäkin 20.2.2013 kaavaillaan vesivaratoallasta (Talvivaaran ympäristölupatäydennyksen kuulutus).

Vedet pitää puhdistaa

Sulfaatin ja raskasmetallien poisto vesistä on edullista BAT-teknologiaa esimerkiksi ettringite-saostuksella, ioninvaihto, biologisilla ja muilla menetelmillä (INAP). Kai-ELY (paitsi Unto Ritvanen) edistää huonon teknologien käyttöä ja aiheuttaa tahallista vahinkoa EU-sääntöjen vastaisesti.

Lisäkysymys 29.3.2013: Ylä-Lumijärven ja sen suistoalueen metallisakkojen liikkuminen

Talvivaaran juoksutus virtasi tiistaista torstaihin vastavirraan metallisaostuksesta pahoin saastuneelle Ylä-Lumijärvelle ja sen suistoalueelle. Kerroitte YLElle, Sari Myllyoja, että metallisakkoja ei ole lähtenyt liikkeelle alueelta.
Pyydän esittämään tämän väitteen todisteet mittauksina ja kertomaan muut todisteet väiteenne tueksi. Miten laajalla alueella olette havainnoinut jääkannen alla tapahtunutta sakkojen käyttäytymistä?
http://yle.fi/uutiset/talvivaara_jatkaa_juoksutuksia/6558797

Kainuun ELYssä Talvivaaran juoksutuksia junailevat henkilöt tulee saattaa henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Terveisin,

Jari Natunen
Biokemisti FT

Viitteet:

- Seurantatulokset (pdf): Talvivaaran kipsisakka-altaan vuoto, viikko 11
- Ympäristöministeriö (pdf): Moniste 159 Vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet pintavesissä, sivut 63-131

Lähde: STOP Talvivaara


 

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.