p

Biojätteiden ja puhdistamolietteiden ravinteet hyödyksi eikä Itämereen

Ympäristöministeriö rahoittaa noin 1,1 miljoonalla eurolla kymmentä uutta hanketta, jotka tehostavat biojätteiden ja puhdistamolietteiden hyödyntämis-tä. Hankkeissa selvitetään muun muassa, miten ravinteikasta biojätettä, lietettä ja biokaasulaitok-sissa syntyvää mädätettä voidaan hyödyntää turvallisesti lannoitteena, maanparannusaineena ja energiantuotannossa.

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (2012-2015) haluaa tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Tavoitteena on, että ravinteita vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Saaristomereen.

Valituissa hankkeissa muun muassa kehitetään biokaasulaitosten toimintaa, jotta laitosten tuottaman mädätteen käyttämistä ravinteena voidaan lisätä. Yksi rahoitettavista hankkeista pyrkii organisoimaan kierrätysravinteiden jalostus- ja toimitusketjun yhdistämällä alan eri toimijat, kuten biokaasulaitokset, lannoitteiden ja mullan tuottajat sekä kierrätysravinteiden käyttäjät.

Metsäteollisuudessa syntyviä jätteitä ja lietteitä yritetään hyödyntää paremmin luomalla tapoja varmistaa niiden käyttökelpoisuus. Lisäksi rahoituksen turvin kehitetään puhdistamolietteen käsittelyä sekä selvitetään lietteen hyötykäyttöä ja käsittelymenetelmien taloudellisuutta. Myös biojätteen kompostointiin ja mädätykseen etsitään innovatiivisia ratkaisuja.

Uusien turvallisten lannoitevalmisteiden kehittäminen vaatii mahdollisten haitta-aineiden huolellista tutkimista, mihin hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota.

Ohjelma on tähän mennessä rahoittanut yhteensä 20 hanketta, jotka toteuttavat ohjelman tavoitteita. Rahoitusta voivat hakea kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Hankkeiden rahoitukseen on varattu 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vuosina 2014-2015 määrärahojen taso säilynee nykyisellä vuositasolla.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.