p

Talvivaaran päästöjen ympäristövaikutukset vakavoituneet

Suomen ympäristökeskus arvioi, että Talvivaaran vuodon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat vakavoituneet viime viikosta. Uusien mittaustulosten perusteella näyttää siltä, että etenkin kaivosalueen eteläinen alue on kuormittunut. Alueelle on päässyt huomattavia määriä raskasmetalleja, joista erityisesti nikkeli on tämän hetkisten arvioiden mukaan ongelmallinen. Myös eri aineiden yhteisvaikutus on huolestuttava, mutta siihen liittyviä tarkempia arvioita saadaan vasta pitkällä aikavälillä.

Talvivaaran kaivosalueen eteläiselle puolelle Laakajärven suuntaan on päässyt torstain ja sunnuntain välisenä aikana huomattava määrä nikkeliä ja muita raskasmetalleja. Mittausten perusteella nikkelin määrä ylittää eliöille haitallisen tason Kivijärvessä. Pohjoiseen suuntaan vuodon vaikutukset ulottuvat Kolmisoppijärveen asti, jonka alapuolella vaikutukset ovat toistaiseksi vähäiset.

Haitallisten aineiden vesistövaikutukset ulottuvat erityisesti pohjaeläimistöön, vesiselkärangattomiin, leviin, kasveihin ja kalastoon. Näistä tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin mittausten tarkentuessa. Tässä vaiheessa haitallisten aineiden mitattujen pitoisuuksien perusteella voi ilmetä kalakuolemia.

Nikkelipitoisuuksien nousu huolestuttava

Nikkelin pitoisuudet ovat ylittäneet raja-arvot selkeimmin. Kaivosalueesta etelään Vuoksen vesistön Kivijärveen on kulkeutunut sunnuntai-iltaan mennessä yli 900 kg nikkeliä. Vaikutus näkyy Kivijärven alapuolisessa Laakajärvessä nikkelipitoisuuden nousuna ensi kesään mennessä. Järven pohjoispäässä vaikutus voi näkyä nopeamminkin.

Alustavien mittaustulosten ja mallilaskelmien perusteella pohjoisen suuntaan Kalliojärveen on kulkeutunut 220 kg nikkeliä sunnuntai-iltaan mennessä. Laskelmien perusteella pitoisuudet tulevat nousemaan Kalliojärvessä tasolle 450 mikrogrammaa litrassa, joka laskee laimenemisen myötä todennäköisesti ensi kesään mennessä alle sataan mikrogrammaan litrassa. Kolmisoppi järvessä pitoisuuden nousu jää alle 25 mikrogrammaa. Jormasjärvessä vaikutus näkyy muutaman mikrogramman nousuna.

Pohjoisen suunnalla on luontaisesti korkeat metallien perustasot, koska alue on niin sanottua mustaliuskealuetta. Tämän vuoksi eliöt ovat Kolmisoppijärven alueella tottuneet korkeampiin metallipitoisuuksiin. Kaivosalueesta etelään perustasot ovat alhaisemmat, jolloin päästöveden vaikutukset voivat olla tämän vuoksi vakavampia.

Nikkelin lisäksi uraanipitoisuuden nousu vesistöissä on haitallista eliöille ja erityisesti herkimmille vesiselkärangattomille sekä leville. Mitatuilla uraanipitoisuuksilla ei toistaiseksi ole odotettavissa välittömiä vaikutuksia kalastoon.
Alustavat arviot kipsisakka-altaan vuodon ympäristövaikutuksista (klikkaa kuva suuremmaksi)

SYKEn tilanneraportti 12.11.2012 Talvivaaran ympäristövaikutuksista (pdf)

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.