p

Raskasmetallit Talvivaaran jätevesivuodon suurin ympäristöriski


Suomen ympäristökeskus on selvittänyt Talvivaaran poikkeustilanteen jätevesipäästön vaikutuksia ympäristöön käytettävissä olleiden mittaustulosten perusteella, ja arvioi, ettei päästö ole vielä ratkaisevasti huonontanut alapuolisten vesistöjen tilaa. Suurimmat haitat liittyvät raskasmetallien pitoisuuksien nousuun. Ympäristöön päässeiden haitallisten aineiden pitkän aikavälin vaikutusten arviointi tarkentuu, kun raskasmetalleiden pitoisuuksista saadaan tietoa ensi viikon alussa.

Sunnuntaista 4.11. lähtien Talvivaaran kaivosalueelta pohjoiseen valunut jätevesipäästö on kulkeutunut alapuolisiin järviin, Salmiseen ja edelleen Kalliojärveen. Näiden järvien ekologinen tila on jo heikentynyt Talvivaaran aiheuttaman aiemman kuormituksen takia. Muu sakka-altaasta vuotanut vesi on pystytty kokoamaan tehdasalueelle varoaltaisiin, joskin torstaista 8.11. alkaen alimmasta varoaltaasta on juoksutettu ajoittain vettä etelään.

Kipsisakka-altaan neste on hyvin hapanta ja sisältää paljon nikkeliä, sinkkiä, mangaania, natriumia ja kuparia sekä sulfaatteja. Talvivaaran tehdasalueen lähiympäristössä on neljä näytteenottopistettä, ja päästön myötä Salmisenpuron pisteen haitta-ainepitoisuudet ovat kohonneet. Alustavien mittausten ja mallilaskelmien perusteella nikkeliä on päässyt vesistöön kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana noin 100 kg, joka vastaa noin kolmasosaa vuonna 2010 havaitusta vuosikuormituksesta. Pääosa sakka-altaan vuodon aiheuttamasta nikkelikuormituksesta on jäänyt kaivosalueelle.

Sulfaattipitoisuus todennäköisesti kasvaa lähijärvissä, mutta on jo nyt erittäin suuri sekä Salmisessa että Kalliojärvessä, jotka ovat tällä hetkellä pysyvästi kerrostuneita eli alusvesi on suolaantunut ja hapeton.

Yhteistyössä Kainuun ELYn kanssa on sovittu raskasmetallien laajennetusta näytteenotosta. Ensi viikon alussa saadaan ensimmäisiä laboratoriotuloksia näistä mittauksista. SYKE antaa Kainuun ELY-keskukselle asiantuntijatukea vuodosta aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioimiseksi mm. mallintamalla haitta-aineiden leviämistä. Kainuun ELY-keskus tekee virtaama- ja vedenlaatumittauksia tämän työn tueksi.

Vuoksen valuma-alueelle ei vielä vaikutusta

Talvivaarasta kaivosalueen eteläpuolelle Vuoksen valuma-alueelle on juoksutettu puhdistettua jätevettä sekä osin myös kipsisakka-altaista vuotanutta vettä. Alustavien mallilaskelmien perusteella on nähtävissä, että haitta-aineiden pitoisuuksien nousu näkyy Lumijoessa ja Kivijärvessä viikonlopun aikana.

Kalakuolemia ei ole havaittu

”Valumavesien suuret metallipitoisuudet yhdistettynä vaihtelevaan happamuuteen voivat hyvinkin aiheuttaa sakkaumia kalojen kiduksiin ja johtaa kalakuolemiin. Toistaiseksi kalakuolemia ei kuitenkaan ole havaittu. Aiempi kuormitus on jo vaikuttanut kielteisesti esimerkiksi lähimpien järvien pohjaeläimistöön, erikoistutkija Jaakko Mannio arvioi.

Lisää mittauspisteitä tarvitaan jatkossa

”Talvivaaran lähiympäristössä ei ole jatkuvatoimisia virtaaman ja vedenlaadun mittauspisteitä. Yllättävien kuormitustapahtumien ja yleisten vesistövaikutusten arvioimiseksi tällaisia jatkuvatoimisia mittauspisteitä pitäisi jatkossa olla kaikissa Talvivaaran vaikutuspiirissä olevissa joissa ja järvissä”, erikoistutkija Petri Ekholm Suomen ympäristökeskuksen sisävesiyksiköstä linjaa.

Vaikutuksista pohjavesiin ei pystytä nykytiedon mukaan arvioimaan, koska käytössä ei ole pohjavesien tutkimustietoa ja tietoa pinta- ja pohjavesien yhteyksistä. Alue, jossa on havaittu pintavesien pilaantumista, ei ole kuitenkaan kunnallisen vedenhankinnan kannalta luokiteltu pohjavesialue.

SYKE etsii keinoja kaivostoiminnan ympäristöriskien hallintaan

SYKE tutkii kaivosten ympäristövaikutuksia, kehittää päästötietojen seurantaa ja tukee kaivosten ympäristöasioihin liittyvää viranomaistyötä. Keskeinen tavoite on etsiä keinoja kaivostoiminnan ympäristöriskien hallintaan.

Kuva: Talvivaaran Kipsisakka-altaan jätevesivuoto (siniset nuolet) jakaantui pääosin etelään Vuoksen vesistön suuntaan rajautuen vara-altaisiin. Pohjoisen suuntaan päästö oli pienempi, mutta osa valui suoraan Salmiseen. Punaiset pisteen ovat vedenlaadun havaintopaikkoja.

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.