p

Laki velvoittaa Talvivaara-yhtiön heti ympäristövahinkojen korjaamiseen kaivosalueen ulkopuolella


Talvivaaran kaivosyhtiön tulee lain mukaan tehdä viivytyksettä kaikki mahdolliset toimet haitallisten luontovaikutusten minimoimiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Tämä koskee myös kaivoksen ulkopuolella nyt vaarassa olevia alueita. Jos Talvivaara ei itse pysty vahinkoja estämään, Kainuun ELY-keskuksen velvollisuus on antaa määräys yhtiölle korjaustoimien aloittamisesta.

"Yhtiön on aloitettava hävitettyjen ja heikennettyjen luonnonarvojen palauttaminen. Aiheuttaja vastaa Suomessa ympäristövahingon ennallistamisesta, korjaamisesta ja kustannuksista. Tähän löytyy selvät pykälät ympäristölle aiheutettujen vahinkojen korjaamislaista ja ympäristönsuojelulaista", sanoo johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

EU:n vesilainsäädännön mukaan kaikkien pinta-, pohja- ja rannikkovesien tila on saatava hyväksi vuoteen 2015 mennessä. Myös kotimainen lainsäädäntö edellyttää, että hyvään tilaan luokiteltujen Talvivaaran alapuolisten vesien tilaa ei saa huonontaa.

Kaivoksen ulkopuolella, sen vaikutusalueella sijaitsevien järvien ekologinen tila on ollut viimeisimmän luokituksen mukaan hyvä. Oulujoen vesistöön laskevat Jormasjärvi on ollut hyvässä tilassa. Sen yläpuolinen Kolmisoppi on ollut viranomaistietojen mukaan jo kuormittunut kaivoksen päästöistä.

Samoin hyvässä tilassa on ollut Vuoksen suuntaan virtaava Laakajärvi, joka saa vetensä Kivijärven kautta. Kivijärvi on jo kuormittunut kaivoksen jätevesistä. Viimeisimpien seurantatietojen mukaan metallien pitoisuudet niin suuria, että niistä on haittaa vesieliöille ja kalakuolemat ovat mahdollisia.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä on myös jatkoa ajatellen huolestuttavaa, että kaivoksen niin sanotuissa varoaltaissa ei ole minkäänlaisia pohjarakenteita, vaan niiden pohja on tavallista luonnon maaperää.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.