p

Luonnonsuojelujärjestöt: Lisää valtion maita suojelun piiriin


Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla. Järjestöt ovat tänään luovuttaneet Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle satoja kohteita sisältävän esityksen suojelualueverkoston kehittämiseksi.

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja suoaluetta, joita järjestöt esittävät suojeltaviksi.

”Valtio on Suomen suurin maanomistaja. Järjestöjen selvitys osoittaa, että valtion mailta löytyy edelleen paljon suojelemattomia, arvokkaita metsiä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä, ja valtion maat ovat tässä keskeisessä roolissa”, sanoo metsäasiantuntija Panu Kunttu WWF Suomesta.

Metsät ovat Suomen tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi: yli 36 prosenttia uhanalai-sista lajeista elää metsissä. Valtion mailla voidaan parantaa erityisesti lahopuusta riippu-vaisten, kangas- tai suometsissä elävien lajien suojelutilannetta.

”Suojelualueverkoston laatua parantamalla on mahdollista myös hidastaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten levinneisyydeltään pohjoisten lajien elinalueen supistumista”, BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen muistuttaa.

Kohteita kaikista maakunnista

Esityksessään luonnonsuojelujärjestöt listaavat suojelunarvoisia kohteita valtion mailla Raaseporista Kolariin. Kohteiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria. Merkittävässä osassa näistä kohteista on tehty maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin. Suojeluesityksessä kaikki kohteet on rajattu kartalle.

”Suojeluesitys sisältää kohteita kaikista Suomen maakunnista. Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia metsien, soiden ja vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia.

Mukana on myös runsaasti pienialaisia arvokkaita ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Huomiota on kiinnitetty sekä luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviin kohteisiin että alueisiin, joilla voitaisiin parantaa nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä”, kuvaa metsävastaava Lauri Kajander Luonto-Liitosta.

Järjestöjen esitys on erittäin ajankohtainen, sillä osana METSO-ohjelman täydentämistä Metsähallituksen on valmisteltava ensi vuonna esitys valtion maiden uusista suojelukohteista. Monilla esitetyillä kohteilla on myös merkittäviä soidensuojeluarvoja, mikä palvelee lähivuosina toteutettavia, valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä soiden suojelemiseksi.

"Tarvitsemme edelleen lisätoimenpiteitä valtion arvokkaan metsä- ja suoluonnon turvaamiseksi. Uusien suojelualueiden lisäksi tarvitaan myös lisää luontokohteita talousmetsiin sekä soiden ennallistamista", esittää suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Avoimuutta Metsähallituksen toimintaan

Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia heikennetä sinä aikana, kun METSO:n ja soidensuojeluohjelman täydennyksiä valmistellaan. Siksi esityksen kohteet esitetään jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle ainakin vuoden 2014 loppuun asti.

”Suojelulla on kiire, sillä järjestöjen suojeluesitykseen sisältyvillä kohteilla tehdään nytkin hakkuita”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa avoimuutta ja esimerkiksi julkaisemaan verkossa ajantasaiset tiedot valtion maiden alue-ekologisesta verkostosta sekä suunnitelluista hakkuista.

Raportti ja suojeluesitys kokonaisuudessaan ovat luettavissa WWF:n sivulta »»

Lähde: WWF Suomi
Kuva: Juho Kytömäki, Luonto-Liitto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.