p

Tuulivoimarakentamisen opas kokoaa yhteen säännökset ja suunnittelun periaatteet

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen tuulivoima-rakentamista koskevat tämänhetkiset säännök-set sekä niiden tulkinnat. Lisäksi oppaassa käsitellään hyvän suunnittelun periaatteita ja esimerkkejä sekä kansalaisten tiedonsaantiin liittyviä asioita.

"Tavoitteena on yhtenäistää tuulivoimaraken-tamisen ohjauksen käytäntöjä sekä edistää tuulivoimarakentamista Suomessa niin, että samalla huolehditaan luonnon ja kulttuuriar-vojen sekä ihmisten elinympäristön hyvästä laadusta", sanoo erityisasiantuntija Nunu Pesu ympäristöministeriöstä.

Oppaalla halutaan kannustaa tuulivoimarakentamisen laadukkaaseen suunnitteluun ja ohjaamiseen. Opas on tehty tukemaan erityisesti kaavoituksesta, vaikutusarvioinneista ja luvista vastaavien viranomaisten työtä. Samalla se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös tuulivoimarakentajille.

Tuulivoimarakentamisessa samat säännöt kuin muussa rakentamisessa

Opas on tarkoitettu sovellettavaksi suurten, teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen. Lähtökohtana on nykyisen lainsäädännön periaate, että tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen.

Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulee lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen. Kaavojen ja eri lupien tarve riippuu alueen kaavatilanteesta, tuulivoimaloiden sijaintipaikan ja sen ympäristön ominaisuuksista sekä hankkeen koosta. Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää kuitenkin aina rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Hyvällä suunnittelulla ehkäistään tuulivoimaloiden luonnolle ja ihmisten elinympäristöille aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.

Tuulivoimaloiden rakentaminen voi sijainnista riippuen edellyttää myös esimerkiksi ilmailulain, vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisia lupia tai YVA-menettelyä.

Vuonna 2010 käynnistetyssä oppaan valmistelutyössä on tehty laajasti yhteistyötä sidosryhmien kanssa, hyödynnetty eri tahojen asiantuntemusta ja kerätty palautetta valmistelun eri vaiheissa. Suomenkielinen opas on ladattavissa ympäristöministeriön verkkosivuilta. Ruotsinkielinen käännös valmistuu syksyn alussa.

Opas: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu »» (1,7 Mt)

Lähde: YM
Kuva: Kuvakaappaus oppaasta

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.