p

Luonnonsuojeluliitto vaatii valtioneuvoston Talvivaara-päätöksen kumoamista

Suomen luonnonsuojeluliitto on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston päätöksestä myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle lupa uraanin kaivos- ja rikastustoimintaan. Liitto vaatii ydinenergialain vastaisen päätöksen kumoamista.

"Valtioneuvoston päätös on tehty puutteellisten tietojen pohjalta. Päätös on syntynyt vastoin ydinenergialakia ja -asetusta. Lupaa ei olisi saanut myöntää yhtiölle, joka ei huolehdi edes helpommin hallittavista kemikaaleista vaan pilaa niillä ympäristöä”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Ydinenergialaki velvoittaa, että toiminta on turvallista eikä siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Talvivaara-yhtiön toiminnan aiheuttamat ympäristöongelmat osoittavat, ettei näin ole nytkään, vaikkei myrkyllisen uraanin talteenottoa ole edes aloitettu.

Ydinenergialain mukaan uraanimalmia rikastavan laitoksen sijaintikunnan on puollettava luvan myöntämistä. Sotkamo ei ole tehnyt näin. Kunta on päinvastoin todennut, että "uraanin talteenotto voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun jäteveden käsittely on hallinnassa ja haju- ja pölypäästöt on saatu poistettua kaivoksen ulkopuolisilta alueilta". Valtioneuvosto ei olisi saanut myöntää lupaa uraanin talteenottoon vastoin kunnan tahtoa.

Lupa uraanin talteenottoon on myönnetty myös vastoin säädöksiä, sillä Talvivaaran kaivos ei ole kyennyt estämään haittoja muussakaan kaivostoiminnassaan. Yritys on korostanut, että kemikaalien kierto on suljettu. Tämä ei ole onnistunut, vaan yhtiö on päästänyt kemikaalit suoloina vesistöihin. Uraanin talteenotossa kemikaalien kierto on ollut tarkoitus toteuttaa vastaavalla tavalla.

Suomen luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että ydinenergialaki ja -asetus säätelevät uraanin maastaviennin ja luovutuksen luvanvaraisuutta. Talvivaara-yhtiön uraanihakemuksen liiteasiakirjoissa ei ole vienti- tai luovutuslupaa. Ydinenergialain 17§:n perusteella uraanin luovutus kanadalaiselle Cameco-yhtiölle ei ole ehkä edes mahdollista.

Toisin kuin yhtiön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteissa kerrotaan, malmirikasteen ostaja Cameco ei valmista siitä itse ydinpolttoainetta, vaan kauppaa rikasteen varsinaista isotooppirikastusta tekeville yhtiöille kolmansissa maissa. Jos Talvivaara-yhtiö ei kykene kontrolloimaan uraanimalmin kansainvälistä hallussapitoketjua, materiaali voi päätyä ydinaseisiin, ja köyhdytettynä uraanina ammuksiin.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.