p

Kohti turvallisempaa liikkumista ja kuljettamista: Hiilineutraali, automaattiohjattu liikennejärjestelmä 2100?

Voiko suomalaista liikennejärjestelmää muuttaa sadassa vuodessa niin, että merkittäviltä henkilö-, esine- ja ympäristövahinkoihin johtavilta onnettomuuksilta vältytään? Mitkä ovat liikkumisen ja kuljettamisen tärkeimmät liikennemuodot tällaisessa tulevaisuuden liikennejärjestelmässä?


VTT, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat hahmotelleet yhden mahdollisen pitkän aikavälin tulevaisuudenkuvan Suomen turvallisesta liikennejärjestelmästä vuonna 2100. Visiolla halutaan käynnistää laajempaa keskustelua siitä, mihin suuntaan ja millä keinoin liikennejärjestelmäämme voidaan pitkäjänteisesti kehittää.

Ilmaston lämpeneminen, kaupungistuminen, turvallisuuskysymykset, väestön ikääntyminen ja toiminta-ympäristön digitalisoituminen asettavat tulevaisuudessa liikennejärjestelmälle tiettyjä ehtoja. Pitkän aikavälin ennakointi on yksi keino vastata tämänkaltaisiin haasteisiin, ja vision tarkoitus on toimia liikenteen strategisen suunnittelun apuvälineenä.

Moottoriliikenne sähkökäyttöistä ja automaattiohjattua

Turvallinen liikennejärjestelmä 2100 -visiossa tärkeimmät liikennemuodot ovat raideliikenne ja kevyt liikenne, joita harvaan rakennetuilla alueilla täydentää tieliikenne. Lentoliikenne on keskittynyt kaukomatkailuun ja merenkulku mannertenvälisiin kuljetuksiin. Kaikki moottorikäyttöinen liikenne on vision palvelusuuntautuneessa liikennejärjestelmässä sähkökäyttöistä ja automaattiohjattua. Henkilö- ja tavaraliikennejärjestelmät infrastruktuureineen ja palveluineen toimivat saumattomana osana kaupunki-, tietoliikenne- ja muita infrastruktuureja.

Liikennejärjestelmän haitalliset ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä liikenne on päästötöntä ja sähköntuotannossa sekä materiaalien käytössä on omaksuttu elinkaariajatteluun perustuva kestävä ja tehokas toimintatapa. Sähkö tuotetaan hiilineutraalisti pääasiassa uusiutuvia energianlähteitä sekä ydinvoimaa hyödyntäen. Liikennejärjestelmän suurimpia haasteita ovat järjestelmähäiriöt ja vikaantumiset automatiikkajärjestelmissä sekä älysovelluksissa.

Tässä visiossa suomalainen yhteiskunta ja liikennejärjestelmä rakentuvat kahdesta peruslähtökohdasta. Ensimmäinen on hiilineutraali, kestävä energiantuotanto ja sähköintensiivisyys sekä liikenteessä että koko yhteiskunnassa. Toinen lähtökohta on automatiikka- ja älysovellukset liikennevälineissä ja infrastruk-tuurissa, erityisesti liikenteen turvallisuuden instrumentteina.

Visiolla kuvataan viittä teema-aluetta: yhteiskunnallista toimintaympäristöä, energiajärjestelmää, liikennejärjestelmää, liikennejärjestelmään liittyviä teknologioita ja palveluja sekä liikennettä ja ympäristöä, joissa kaikissa turvallisuus on nostettu erityispainotukseksi.

Esitetty visio ei pyri ennustamaan, että vuonna 2100 liikennejärjestelmä olisi tietynlainen. Tavoitteena on esittää yksi mahdollinen tulevaisuudentila, jossa määritellyt liikenteen turvallisuustavoitteet toteutuvat. Keskeinen vaatimus oli, että suuriin henkilö-, esine- ja ympäristövahinkoihin johtavien onnettomuuksien nollavisio toteutuu. Myös turvallisuudentunteen ja tietoturvan nostaminen liikennejärjestelmän turval-lisuuden mittareiksi oli erittäin tärkeää.

Visiossa hyödynnettiin aiemmin kehitettyä ennakointimenetelmää, jonka avulla voidaan tarkastella sekä liikenteen teknologisia tulevaisuuden mahdollisuuksia että liikkumisen ja kuljettamisen tulevai-suudenkehitystä osana suurempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä. Menetelmä korostaa liikenne-järjestelmän asiantuntijoiden ja toimijatahojen osallistamista, ja vision lähtökohdat ja pääpiirteet muotoiltiin asiantuntijatyöpajoissa. VTT:llä kehitettyä menetelmäkokonaisuutta voidaan hyödyntää liikenneturvallisuuden lisäksi myös muista näkökulmista laadittavien liikennejärjestelmän visioiden tai visioryppäiden rakentamisessa.

Turvallisen liikennejärjestelmän visio on tehty Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelmassa

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.