p

Ympäristöministeriö pyytää selvitystä Talvivaaran kaivoksen valvontatoimista

Ympäristöministeriö on tänään 18. marraskuuta lähettänyt Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaiselle selvityspyynnön Talvivaaran Kai-vososakeyhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen aiheut-tamista ympäristövaikutuksista ja niiden suhteesta ympä-ristönsuojelulain ja ympäristöluvan asettamiin vaatimuk-siin valvonnan näkökulmasta.

Kaivoksen päästöt ja niistä aiheutuneet ympäristö-vaikutukset ilmaan ja vesistöihin ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2005 tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on ennakoitu. Kuormitustaso ei myöskään vastaa voimassa olevassa ympäristöluvassa ja sen hakemuksessa esitettyjä arvioita. ELY-keskus onkin kehottanut yhtiötä korjaaviin toimiin päästöjen rajoittamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

"Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat olleet merkittäviä ja ne ovat herättäneet laajasti huolta kainuulaisten keskuudessa. Näin suuren mittakaavan toiminnassa on tärkeää, että ympäristöministeriö tukee ympäristöviranomaisten toimintaa ja seuraa tarkasti hankkeen ympäristövaikutuksia ja niiden vähentämistä", ympäristöministeri Ville Niinistö korostaa.

Ministeriö pyytää tarkennusta siihen, mitä toimia ELY-keskus on valvonnasta vastaavana viranomaisena tehnyt kaivoksen toiminnan saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Samalla ELY-keskuksen pyydetään täsmentävän tehtyjä ja tulevia toimenpiteitä vesistö- ja ilmapäästöjen mittaroinnin osalta, jotta päästöjen vaikutuksista alueen ympäristöön ja ihmisten terveyteen saadaan kattava kuva.

Lisäksi ELY-keskukselta pyydetään arviota siitä, onko Talvivaaran kaivoshankkeen valvonnasta saatujen kokemusten pohjalta havaittu kehittämistarpeita ympäristönsuojelun tason turvaamiseksi lainsäädännössä tai viranomaisten ohjeistuksessa, koulutuksessa ja resursoinnissa.

"Ympäristöministeriöllä on velvollisuus varmistaa, että ympäristönsuojelun taso Suomessa vastaa uudenlaisen kaivannaisteollisuuden asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on varmistaa, että kaivostoiminnan ympäristöongelmat voitaisiin ehkäistä ennakolta ja että alueen viranomaisilla on käytössään riittävät resurssit tehtävien hoitamiseen ", ministeri Niinistö sanoo.

Kainuun ELY-keskus tekee päätöksen siitä, mitä toimia Talvivaaran kaivokselta edellytetään lainmukaisuuden ja ympäristöluvan ehtojen täyttämiseksi. Ympäristöluvasta päättää aluehallintovirasto, jolla on käsittelyssä uusi lupahakemus. Ympäristöministeriö ei tee yksittäisiä hankkeita koskevia päätöksiä.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.