p

Tekstiilien sisältämien haitallisten kemikaalien riskien hallintaa selvitetty

Tekstiilien kemikaaleista aiheutuvia riskejä ja niiden hallintaa on selvitetty Suomen ympäristö-keskuksessa. Kansallisen ja EU-tason toimet ovat riittämättömiä pyrittäessä vähentämään kauempaa tuotujen kemikaalien riskejä, mutta globaaliin toimintaan voidaan vaikuttaa Suo-messa, tutkimuksen tekijät toteavat. Myös eri sektorien toimien yhdentäminen on tärkeää.

Kuluttajatuotteiden sisältämät kemikaalit ovat ongelmakenttä, jota tunnetaan huonosti ja jonka ratkaisut ovat vasta kehittymässä. Ympäristöministeriön hankkeessa tuotteiden kemikaaleista tutkittiin erityisesti tekstiilejä, koska niiden valmistuksessa ja jälkikäsittelyssä käytetään paljon kemikaaleja, ja tekstiilit kuulu-vat jokapäiväiseen elämään.

Uusi raportti käy läpi tekstiileissä yleisimmin käytettäviä kemikaaleja ja arvioi niiden haittoja ja riskejä ympäristölle. Riskien hallinnassa raportti tarkastelee nykyisiä lainsäädännöllisiä ja vapaaehtoisia keinoja, niiden puutteita ja kehitystä sekä erilaisia strategisia lähestymistapoja. Pääpaino on Suomen oloissa ja toimissa, jotka on asetettu globaaliin yhteyteen.

Tekstiilien kemikaalit aiheuttavat elinkaariensa kaikissa vaiheissa monitahoisia vaikutuksia ja riskejä ekosysteemeille sekä ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle. Vaikka kemikaaleista ei aiheutuisi välittömiä riskejä ihmisille, muut eliöt voivat kärsiä. Riskeihin vaikuttavat tekstiilien ominaisuudet, esimerkiksi kuitumateriaalit ja käsittelyvaiheet, sekä kemikaalien ominaisuudet, kuten pysyvyys, kertyvyys ja myrkyllisyys.

Riskit ja hyödyt punnittava ja suhteutettava hyvin

Tekstiilien kemikaalit ovat hyödyksi kun niillä parannetaan turvallisuutta (esim. palonsuoja-aineet), säilyvyyttä (mikrobien torjunta) ja teknisiä ominaisuuksia (kosteuden hylkiminen). Keskeistä onkin riskien ja hyötyjen suhteuttaminen sekä eri tahojen intressien ja toimien yhteensovittaminen.

Monia lakisääteisiä ja vapaaehtoisia keinoja voidaan yhdistää tekstiilien kemikaalien riskien hallinnassa. Säädöksiä on kemikaaleista, tuotantoprosesseista, tuonnista, jätteistä ja tuoteturvallisuudesta. Säädöksiin liittyy usein tarkkailua ja valvontaa esimerkiksi tekstiilien kemikaaleista ja päästöistä. Yksityisellä sektorilla on laadittu listoja kemikaaleista, joiden käyttöä olisi syytä rajoittaa. Teollisuus, kauppa, hallinto ja kansalaisjärjestöt ovat ohjanneet kysyntää myös ympäristömerkintöjen avulla. Ohjauskeinojen tehossa on vielä epäselvyyksiä ja puutteita.

Paremman riskienhallinnan avaimia ovat riskien kokonaisvaltaisempi tarkastelu sekä olemassa olevien keinojen tehokkaampi käyttö samalla kun kehitetään uusia lähestymistapoja. Säätelyyn on yhdistettävä paremmin ekodesign, tuoteketjujen hallinta ja kuluttajatoiminta. Tiedonhallinta ja toimijoiden välinen viestintä ovat olennaisia sekä perinteisessä tuotteiden ja kemikaalien valvonnassa että tuotevalinnoissa.

Suomen ympäristökeskuksen raportti (pdf 3,4 Mt (engl))

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.