p

Suomen metsäluonto kaipaa lisäsuojaa

Kuva: Metsä ⎥ Ekofokus
Suomen metsien monimuotoisuus vähenee edelleen. Talousmetsien hoidossa tulee yhä paremmin turvata luonnonarvojen säilyminen ja erityisesti Etelä-Suomeen on saatava lisää suojelualueita, jotta monimuotoisuuden hupeneminen voidaan pysäyttää. Metsien suojelu on tänä vuonna 50 vuotta täyttävän kansainvälisen WWF:n vuoden teema.

Kuluva vuosi on YK:n kansainvälinen metsävuosi. Metsät ovat myös tänä vuonna 50 vuotta täyttävän WWF:n vuoden teema: vuoden aikana WWF tuottaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia metsien suojeluun liittyen. Kansainvälisesti WWF kampanjoi globaalin metsäkadon pysäyttämiseksi, Suomessa huomion kohteena on suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus ja sen jatkuva hupeneminen.

”Suomen metsäpinta-ala ei vähene, mutta metsiemme luonnonarvot heikkenevät edelleen. Tärkeintä olisi nyt muuttaa nykyisiä talousmetsien hoitotapoja monipuolisemmiksi ja lisätä luonnonmetsien rakennepiirteitä jäljitteleviä metsänhoitomenetelmiä. Metsälain kokonaisuudistus on seuraavan hallituksen yksi suuri tehtäväsarka. Metsäalan toimijat voivat kuitenkin jo nykyisen lainkin puitteissa edistää monimuotoisuuden paremmin huomioon ottavaa metsien käsittelyä, kuten Metsähallitus ja UPM esimerkeillään osoittavat”, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

UPM hakee Suomessa sijaitseville metsilleen FSC (Forest Stewardship Council) -sertifikaattia. Samalla UPM laajentaa metsäpalvelujaan tarjoamalla yksityisille metsänomistajille FSC-sertifiointia. Metsähallitus kehittää valtion talousmetsien monitavoitteista käyttöä uudistamalla metsätalouden ympäristöoppaan. Uusi ohjeistus edistää metsien monipuolista hyödyntämistä ja ekosysteemipalveluiden tuottamista valtion talousmetsissä.

”Lisäksi metsien suojelualueita olisi saatava huomattavasti lisää, erityisesti Etelä-Suomeen, jossa metsistä on edelleenkin vain noin kaksi prosenttia suojelun piirissä. Tämä on yksi WWF Suomen tärkeimpiä tavoitteita”, Luukkonen painottaa.

Kestäviä elinkeinoja maailman metsien suojelemiseksi

WWF Suomi toimii myös kansainvälisesti metsäkadon pysäyttämiseksi. WWF Suomella on metsiensuojeluhankkeita muun muassa Tansaniassa, Indonesiassa Borneolla, Nepalissa ja Bhutanissa. Esimerkiksi Borneolla WWF Suomen projektialueella pyritään suojelemaan noin miljoonan hehtaarin suuruinen arvokas metsäalue. WWF Suomi on mukana myös Living Himalayas -suojeluhankkeessa, jonka tavoitteena on suojella 7 miljoonan hehtaarin eheä, metsäinen alue Himalajalla.

Kaikissa hankkeissa pyritään yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kehittämään metsiin perustuvia elinkeinoja, joiden avulla paikallisten elintaso voi parantua. Borneolla esimerkiksi rottingin keräily ja sen jatkojalostus tuovat tuloja metsiä vahingoittamatta.

WWF Suomen Nepal-hankkeessa selvitetään metsäkadon ilmastovaikutusta sekä metsien merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Hankkeen tavoitteena on edistää kansainväliseen ilmastosopimukseen kuuluvan niin sanotun REDD-mekanismin (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) rakentamista Nepalissa. Mekanismilla pyritään vähentämään metsien hävityksestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä tarjoamalla kehitysmaille taloudellisia kannustimia metsien suojeluun ja kestävään käyttöön.

Yhteistyökumppanit mukana metsävuoden toteutuksessa

WWF Suomen metsävuotta tukee viisi pääyhteistyökumppania: Lenzing Papier, Metso, Metsähallitus, Nokia ja UPM. Ne tukevat taloudellisesti WWF:n työtä metsien suojelemiseksi. UPM ja WWF tekevät monipuolista yhteistyötä, esimerkiksi edistävät FSC:n käyttöönottoa Suomessa. UPM on arvioinut edustavan tuotevalikoiman papereitaan WWF:n Check Your Paper -työkalun avulla, samoin kuin Lenzing Papier.Lenzing Papier on jo sertifioinut suuren osan tuotteistaan FSC-sertifikaatilla. Nokia ja WWF tekevät yhteistyötä Nokian pakkausmateriaalien kehittämiseksi. WWF:llä ja Metsähallituksella puolestaan on useita metsäluonnon suojeluun liittyviä hankkeita.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.