p

Suomen korjattava ympäristöhallintoa

Matti Vanhasen ja Mari Kiviniemen hallituskaudella luonnon- ja ympäristönsuojelu on ollut sivuraiteella. Seuraavassa hallitusohjelmassa on korjattava rapautunutta ympäristöhallintoa. Leikkauskohteista tärkein on turpeen veroetu. Mari Kiviniemen hallinto- ja kuntaministerinä johtama aluehallintouudistus sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelma ovat heikentäneet merkittävästi ympäristöhallinnon kykyä palvella kansalaisia. Myös yritys karsia Metsähallituksen luontopalveluja on ollut huolestuttava.
Kuva: Seitsemisen kansallispuiston Kirkaslammelta ⎜Ekofokus

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että aluehallinnossa luonto- ja ymparistöasioiden strateginen ohjaus palautetaan työ- ja elinkeinoministeriösta ympäristöministeriöön. Myös maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto on perusteltua siirtää ympäristöministeriöön.

Tällä hetkellä joka kymmenes lajimme on uhanalainen. Rannikoiden ja jokien vedenlaadun heikko tila, jatkuvat avohakkuut sekä turveojien liettämät järvet ovat osoitus ympäristöarvojen alennustilasta.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että soiden turvekäyttö lopetetaan vuoteen 2020 mennessa ja laaditaan uusi soidensuojelu- ja ennallistamisohjelma. Metsien ja luontotyyppien suojelun rahoitukseen on saatava 100 miljoonaa euroa lisää vuositasolla. Vesiensuojelun tehostamisen liitto arvioi vaativan 110 miljoonaa euroa. Erityisesti turpeenkaivun vesistöhaitat vaativat toimenpiteitä.

"Ympäristön kannalta haitallisista tuista ja veroeduista on luovuttava ja haitallisia toimia on verotettava. Turpeen vuosittainen 150-200 miljoonan euron veroedun sijasta voidaan rahoittaa vesiensuojelua ja uhanalaisia luontotyyppejä", toteaa luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen.

Luomutuotantoa voidaan laajentaa julkisten hankintojen tuella.

Kasvihuonekaasujen hillitsemistavoitteet on kirjattava uuteen ilmastolakiin. Uusien moottoriteiden rakentamisista on siirryttävä rataverkon kunnostamiseen ja parantamiseen.

“Valtion kassaan saadaan lisää verotuloja haitallista, turhaa kulutusta leikkaavan mainosveron avulla. Myös jäteveron tasoa on korotettava ja vero on ulotettava jätteenpolttolaitoksiin", ehdottaa liiton ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen.

Ympäristörikosten lisääntymisen vastaiseen taisteluun liitto ehdottaa 10 ympäristöpoliisin viran perustamista. Esimerkiksi Ruotsissa on 70 ympäristöasioihin keskittynyttä poliisia, Suomessa ei yhtään.

Ilmastonmuutoksen hillintä on tullut yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiöön. Suomen tulevaisuuden menestysstrategian on perustuttava luonnon kantokyvyn asettamiin rajoihin. Luonnonvaroille on saatava käyttökattotavoitteet, ja kansantaloudelle on laadittava kasvupakosta vapaa kohtuutalousvaihtoehto.

Kansainvälisten ympäristövelvoitteiden kasvaessa ympäristöhallinnollemme tarvitaan riittävät resurssit. Luonnonsuojeluliiton mielestä puheet ympäristöministeriön lakkauttamisesta ovat vastuuttomia.


Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto