p

Korsnäsin ja Siipyyn merialueille jopa satoja tuulivoimaloita

Ympäristöministeriö vahvisti tänään Pohjanmaan maakuntakaavan. Maakunta-kaava mahdollistaa Suomen mittakaavassa huomattavan suurten tuulipuistojen sijoittami-sen Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille. Taustaselvityksen mukaan näille merialueille voitaisiin sijoittaa jopa satoja tuulivoimaloita.

Maakuntakaavassa osoitettiin yhteensä neljä tuulivoimaloiden aluetta. Ympäristöministeriö vahvisti tuulivoimaloiden alueet Korsnäsin ja Siipyyn lisäksi Maalahden Bergön saareen. Raippaluodon tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu varmistua siitä, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset erityisesti luonnonarvojen vaalimisen osalta. Raippaluoto on valtakunnallisesti merkittävä alue Suomen merikotkakannan suojelun kannalta. Selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin eivät olleet riittäviä, kun otetaan huomioon maakuntakaavan mukainen mahdollisuus toteuttaa alueen pinta-alan perusteella noin 20 tuulivoimalaa Raippaluotoon. Maakuntakaavaa koskeneesta 23 valituksesta 20 koski Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen merkintää. Valitukset hyväksyttiin osittain.

Maakuntakaavassa osoitettiin kaksi keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvaa vähittäiskaupan suuryksikköaluetta. Näistä ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Vaasan moottoritien ja Yhdystien risteysalueen vähittäiskaupan suuryksikön merkinnän, koska sen vaikutuksia ei ollut riittävästi selvitetty. Ympäristöministeriö vahvisti Kivihaan vähittäiskaupan suuryksikön merkinnän. Tälle alueelle voidaan siten maakuntakaavan mukaan suunnitella liikepinta-alaltaan yli 2 000 kerrosneliömetrin päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa kahtakymmentä vuotta silmällä pitäen maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet ja se ohjaa kuntien kaavoitusta. Maakuntakaavassa käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Pohjanmaan maakuntakaavassa painottuu yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojenkäyttö. Kaava sisältää lisäksi runsaasti kaupunkiseutujen ja jokilaaksojen kehittämistä koskevia alueiden käytön kehittämisperiaatteita. Maakuntakaava korvaa aiemmin vahvistetut kolme seutukaavaa.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.