p

Ympäristöministeriö vahvisti Pyhäjoen ydinvoimamaakuntakaavan

Ympäristöministeriö vahvisti eilen 26.8.2010 Pyhäjoen ydinvoimamaakuntakaavan. Kaava sallii ydinvoimalaitoksen rakentamisen energiahuollolle varatulle alueelle, joka sijaitsee Pyhäjoen kunnan Hanhikivenniemessä.

Kaavaa varten tehtiin mittavat arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista mahdollisista vaikutuksista. Alueen toteutuminen edellyttää yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua ja ydinvoimalahankkeen etenemistä ydinenergialain mukaisesti.

Pyhäjoki on toinen sijoituspaikkavaihtoehdoista Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle. Ympäristöministeriö on maaliskuussa vahvistanut Kemi–Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan, joka mahdollistaisi ydinvoimalan sijoittamisen Simoon.

Nyt vahvistettu maakuntakaava-alue sijoittuu pääosin Pyhäjoen kunnan ja osaksi Raahen kaupungin alueelle. Kaavalla korvataan osa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan aluevarauksista. Kaavasta tehtiin kaksi valitusta, jotka hylättiin.

 Lähde: YM

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavan vahvistaminen (pdf) PÄÄTÖS N:o YM2/5222/2010).

Pikaisen silmäilyn perusteella poimin kolme hylätystä valituksessa olevaa kohtaa (s. 9-10).
EU:n luontodirektiivin vastaisuus. Maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsät ja niiden muodostamat sukkessiosarjat on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi (IUCN-luokitus: CR) luontotyyppiyhdistelmäksi eli kaikkein uhanalaisimpaan luokkaan. EU:n alueella luontotyyppiä esiintyy vain Suomessa ja Ruotsissa. Kyseinen luontotyyppi kuuluu EU:n luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta A:21.5.1992) liitteessä 1 lueteltuihin ensisijaisesti suojeltaviin luontotyyppeihin, jotka ovat uhanalaisia ja esiintyvät luontodirektiivin 2 artiklassa tarkoitetulla alueella, ja joiden suojelusta yhteisö (EU) on erityisvastuussa, kun otetaan huomioon niiden levinneisyysalueen osuus jäsenvaltion 2 artiklassa tarkoitetusta alueesta. Luontodirektiivin ensisijaisena tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Direktiivin liitteessä 1 on lueteltu yhteisön tärkeinä pitämät luontotyypit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Suojeltuja maakohoamisrannikon primäärisukkessiometsien esiintymiä on hyvin vähän. Vaikutusarvion mukaan Hanhikivenniemen alue muuttuisi ja alueen luonto pirstoutuisi ydinvoimamaakuntakaavan toteutumisen myötä siten, että alueen merkitys maankohoamisrannikon katkeamattoman sukkessiokehityksen mallina heikkenisi selvästi. 
Kaavaehdotus on EU:n lintudirektiivin vastainen. Hanhikiven alueen pesimälinnustoon kuuluu säännöllisesti kaksi erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lajia: pikkutiira ja mustapyrstökuiri, neljä vaarantuneeksi luokiteltua lajia: naurulokki, käenpiika, pikkutikka, tiltaltti sekä 20 EU:n lintudirektiivin (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta A:2.4.1979) liitteen 1 mukaista lajia. Lisäksi alueella esiintyy yksi arkaluonteisuuden vuoksi salassa pidettävä uhanalainen lintulaji. Lintudirektiivin liitteessä 1 mainittujen lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen niiden esiintymisalueella (Lintudirektiivi, 4 artikla). Hanhikivenniemellä ja sen lähiympäristössä esiintyy alueen kokoon suhteutettuna uhanalaisia lajeja huomattavan suuri lukumäärä. Hanhikiven luonnonsuojelullinen merkitys on selvitysten perusteella kiistaton, koska lajisto on hyvin monipuolinen sisältäen monia uhanalaisia ja arvokkaita pesimälajeja. 
Kaavaehdotus on EU:n vesipuitedirektiivin vastainen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on Hanhikiven alueen YVA-lisäselvityksiä koskien lausunut (27.11.2009) seuraavaa: 
"Hanhikiven niemen edustan vesiluonto on karua ja vähälajista. Pehmeitä pohjia on vain matalilla, rantojen läheisillä alueilla. Lämpimät jäähdytysvedet nostavat kasviplanktonin tuotantoa lämpenevällä alueella ja vaikuttavat välillisesti myös pohjaeläimistöön. Yksivuotisten rihmalevien sekä lämmintä ja rehevyyttä suosivien vesikasvien määrä todennäköisesti lisääntyy erityisesti suolaisilla ranta-alueilla ja vastaavasti veden laadun suhteen vaateliaampien lajien määrä vähentyy. Jäähdytysvesien vaikutuksesta Hanhikiven niemen itäpuolisen Takarannan kasvillisuuden rakenne todennäköisesti muuttuu lämmintä ja rehevyyttä suosivien lajien suuntaan. Hanhikiven edustan merialue vaikuttaa tehtyjen selvitysten perusteella edustavan harvinaisen hyvin säilynyttä Perämeren alkuperäistä kivikkoista, matalaa ja karua rannikkoa, jota rehevöityminen ja muu ihmistoiminta ei ole muuttanut. Tällaiset alueet ovat käyneet Perämerenkin rannikolla vähälukuisiksi." 

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.