p

Luonnonvarojen kulutuksen jakautuminen maailmassa.

Teollisuusmaissa asuu noin viidennes maapallon ihmisistä, mutta me kulutamme noin neljä viidennestä maapallon luonnonvaroista (kuviossa pylväs A, tummempi osa).

Kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät, että “kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvinvointinsa luomiseen”. Jos kulutusmahdollisuuksien oikeudenmukainen jako toteutuisi niin, että kulutus kehitysmaissa nostettaisiin teollistuneiden maiden tasolle, kuluisi luonnonvaroja nelinkertaisesti nykyiseen verrattuna (pylväs B).

Kun otetaan huomioon väestön ennakoitu kasvu noin 10 miljardiin 50 vuodessa, nousisi kulutus kahdeksankertaisksi (pylväs C). Talouskasvun vaikutusta ei tässä ole otettu huomioon. On hyvä huomata, että jos luonnonvarojen käyttö jakaantuu samoin kuin nykyisin, kehitysmaiden väestönkasvun merkitys kokonaiskulutukseen on melko pieni. Ongelma on nimenomaan teollisuusmaiden kulutustavoissa.

Kasvavista ympäristöongelmista voidaan päätellä, että jo nyt kulutus ylittää monin tavoin maapallon kantokyvyn. Huolenaiheina ovat kulutuksen aiheuttamat muutokset, kuten uusiutuvien luonnonvarojen (esim. maatalousmaan) taantuminen, lajien häviäminen sekä päästöjen ja jätteiden ympäristöön kertyminen, mikä aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä.

Muun muassa ilmastonmuutostutkimusten perusteella on arvioitu, että luonnonvarojen kulutusta tulisi globaalisti vähentää noin puoleen. Jos kulutusmahdollisuudet tällöin tasattaisiin, tulisi teollisuusmaiden luonnonvarojen käyttöä vähentää alle kymmenekseen nykyisestä (pylväs D).