p

Euroopan unioni tiukentaa pintavesien haitallisten aineiden ympäristönlaatunormeja

bekkerister on Tammikuu 13th, 2009

Euroopan unionin direktiivi haitallisten aineiden ympäristölaatunormeista astuu voimaan tänään. Direktiivissä asetetaan yläraja 33 haitallisen aineen pitoisuudelle joissa, järvissä ja rannikkovesissä. Tarkoituksena on suojella vesiympäristöä aineiden aiheuttamilta riskeiltä. Aineet ovat lähinnä teollisuuskemikaaleja sekä torjunta-aineita ja raskasmetalleja. Niistä 20 on luokiteltu vaarallisiksi.

Ympäristönlaatunormien avulla määritetään pintavesien hyvä kemiallinen tila. Jokien, järvien ja rannikkovesien veden kemiallinen laatu on hyvä, kun asetettuja ympäristönlaatunormeja ei ylitetä. Vesien hyvä kemiallinen tila tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Suomessa parhaillaan tehtävässä vesienhoidon suunnittelussa on pyritty jo ennakolta soveltamaan nyt hyväksyttyjä vedenlaatunormeja luokiteltaessa jokien ja järvien kemiallista tilaa.

Kansallinen selvitys päästöistä ja häviöistä

Nyt voimaan astuva direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään heinäkuussa 2010. Jäsenmaiden tulee aloittaa päästöjen,  pintavesien ja vesieliöiden tarkkailu vuosina 2009–2010 sekä laatia tarkkailuista jatkossa vuosittain komissiolle selvitys, jossa kerrotaan aineiden päästöt ja vedessä sekä eliöstössä esiintyvät pitoisuudet. Komissio tarkistaa viimeistään vuonna 2018, että maat ovat vähentäneet päästöjä säädösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat lisäksi nimetä päästölähteiden läheisiä vesialueita eli niin sanottuja sekoittumisvyöhykkeitä, joilla haitta-aineita koskevat ympäristölaatunormit voivat ylittyä. Jäsenvaltioiden on myös kerrottava toimista, joilla sekoittumisvyöhykkeen kokoa pyritään rajoittamaan.

Lähde: Ympäristöministeriö

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.